Szpital Przyjazny Kombatantom

Na mocy porozumienia z dnia 2 lutego 2009 roku, podpisanego przez Dyrektora Szpitala a Rada Kombatantów Województwa mazowieckiego przystąpiliśmy do Programu Szpitale Przyjazne Kombatantom.

Realizując program „Szpital Przyjazny Kombatantom" staramy się zapewnić kombatantom poczucie bezpieczeństwa i rzeczywisty dostęp do świadczeń medycznych poza kolejnością.

Prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych POZA KOLEJNOŚCIĄ przysługuje:

1. KOMBATANTOM i OSOBOM REPRESJONOWANYM BĘDĄCYM OFIARAMI REPRESJI WOJENNYCH I OKRESU POWOJENNEGO o których mowa w art. 1 – 4 ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego na podstawie:

- Legitymacji lub zaświadczenia o przyznaniu uprawnień kombatanckich wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

- Legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-52

2. INWALIDOM WOJENNYM i WOJSKOWYMna podstawie:

- Legitymacji inwalidy wojennego i wojskowego wydanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych o symbolu ZUS Rw-51

Korzystanie poza kolejnością oznacza, że świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczeniodawca udziela świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach i świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej w dniu zgłoszenia. W przypadku, gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

Świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielane w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Ponadto na podstawie art.57 ust.2pkt.10 ustawy inwalidzi wojenni i wojskowi, osoby represjonowane oraz kombatanci mają prawo do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania.

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kombatantów – Bożena Zabielska, Tel. (29) 765-21-15

Każdy uprawniony może osobiście lub telefonicznie kontaktować się z Pełnomocnikiem i zawsze

otrzyma niezbędną pomoc w zakresie dostępu do świadczeń medycznych poza kolejnością.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski