Skierowanie do szpitala

Skierowanie do szpitala

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie to nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.


Bez skierowania ze świadczeń w poradniach specjalistycznych korzystają:

 • osoby chore na gruźlicę,
 • osoby zakażone wirusem HIV,
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci oraz osoby represjonowane,
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych,
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • weterani poszkodowani, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
 • osoby uzależnione od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego,
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów politycznych (od 31.08.2017),
 • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Skierowanie potrzebne jest do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

E-skierowanie 

Co to jest e-skierowanie

To elektroniczny dokument, który zastępuje dotychczasowy papierowy, skierowania pacjenta na leczenie specjalistyczne lub do szpitala.

E-skierowania od dnia 08.01.2021 r będą funkcjonowały wyłącznie w postaci cyfrowej na wszystkie uwzględnione w przepisach rodzaje skierowań. Do dnia 07.01.2021 roku można również korzystać z papierowej wersji skierowania.

 

E-skierowanie wystawia lekarz po przeprowadzonej konsultacji medycznej z pacjentem.

E-skierowanie będą wystawiane na świadczenia:

 • ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych
 • leczenie szpitalne w placówkach, które mają podpisaną umowę na realizację świadczeń opieki zdrowotnej
 • badania tomografii komputerowej (TK),
 • badania medycyny nuklearnej finansowane ze środków publicznych i innych
 • rezonans magnetyczny (MR),
 • badania endoskopowe przewodu pokarmowego,
 • badania echokardiograficzne płodu finansowane ze środków publicznych
 • pozytonowa tomografia emisyjna (PET) finansowana ze środków publicznych

E-skierowanie nie jest wymagane na w przypadku kierowania na:

 • leczenie w uzdrowisku lub sanatorium
 • programy lekowe
 • rehabilitację
 • do szpitala psychiatrycznego.

Kierowanie może być wystawione w formie papierowej, jeżeli lekarz lub inna uprawniona osoba (pielęgniarka, położna, felczer, farmaceuta):

 • nie ma dostępu do systemu e-zdrowie (P1) np. w przypadku awarii tego systemu, systemu e-gabinet.gov.pl w placówce lub braku dostępu do Internetu np. podczas wizyty domowej
 • wystawia skierowanie osobie o nieokreślonej tożsamości
 • jest z innego państwa członkowskiego UE i tylko tymczasowo i okazjonalnie udziela świadczeń zdrowotnych w Polsce.

E-skierowanie nie jest też wystawiane w ramach zlecenia wewnętrznego np. dla pacjenta na badania na terenie placówki. 

 Sposób realizacji e-skierowania

Podczas konsultacji lekarskiej pacjent może skorzystać z 3 kanałów dostępu do e-skierowania:

 • wydruku informacyjnego z danymi niezbędnymi do rejestracji

lub

 • SMS, w którym podany będzie 4 cyfrowy KOD dostępowy. W tym przypadku koniecznie jest posiadanie przez pacjenta aktywnego Internetowego Konta Pacjenta (IKP) i wybrać na posiadanym IPK taką formę powiadomienia

lub

 • e-maila, w którym będzie dostępna informacja o wystawionym skierowaniu w postaci pliku pdf. W tym przypadku koniecznie jest posiadanie przez pacjenta aktywnego Internetowego Konta Pacjenta ( IKP ) i wybranie na posiadanym IPK taką formę powiadamiania.

W celu rejestracji e-skierowania ( umówienia się na wizytę ) pacjent osobiście lub telefonicznie może przekazać dane dostępowe w placówce medycznej na 3 sposoby:

 • okazując otrzymany od lekarza wydruk informacyjny
 • podając 4 cyfrowy KOD dostępowy otrzymany SMS i PESEL
 • okazując na ekranie telefonu/tabletu otrzymaną na adres poczty elektronicznej (e-mail) informację o wystawionym skierowaniu


Ważność skierowania

Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do poradni.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątkami są:

 • skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia);
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni;

Ważne! Pacjent nie ma obowiązku dostarczania oryginału skierowania  nie później niż w terminie 14 dni roboczych – wystarczy rejestrując się osobiście lub telefonicznie podać 4-cyfrowy kod i PESEL. 

Rejestracja do poradni specjalistycznych możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich. Za wyjątkiem stanów nagłych poradnia specjalistyczna zobowiązana jest do wyznaczenia terminu przyjęcia i wpisania na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. W przypadku pilnym, tzn. jeśli placówka medyczna uzna, że istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia - pacjenta umieszcza się na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny".

Pacjentów, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu, poradnia zobowiązana jest w każdy dostępny sposób poinformować pacjenta o zmianie terminu.

Ważne! Pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. W przypadku, kiedy nie może stawić się na wyznaczony termin wizyty jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną, w celu umożliwienia skorzystania z porady specjalistycznej kolejnemu pacjentowi z listy oczekujących.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Marta Kowalczyk