Skierowanie do szpitala

Skierowanie do szpitala

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Mamy prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, mających podpisaną umowę z NFZ.

Skierowanie to nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • psychiatry.

 

Kiedy skierowanie nie jest wymagane

Możesz korzystać z leczenia w poradni specjalistycznej bez skierowania, jeśli:

 • chorujesz na gruźlicę
 • jesteś osobą zakażoną wirusem HIV
 • jesteś inwalidą wojennym lub wojskowym, kombatantem lub osobą represjonowaną, żołnierzem zastępczej służby wojskowej, działaczem opozycji antykomunistycznej albo osobą represjonowaną z powodów politycznych lub osobą deportowaną do pracy przymusowej
 • jesteś cywilną niewidomą ofiarą działań wojennych
 • jesteś uprawnionym żołnierzem lub pracownikiem wojska – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • jesteś weteranem – w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa
 • jesteś osobą uzależnioną od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych – w zakresie lecznictwa odwykowego
 • jesteś osobą współuzależnioną: mieszkasz lub gospodarujesz wspólnie z osobą uzależnioną lub Twój stan psychiczny powstał na skutek związku emocjonalnego z osobą uzależnioną – w zakresie leczenia współuzależnienia
 • chcesz skorzystać ze świadczeń psychologicznych, psychoterapeutycznych i środowiskowych dla dzieci i młodzieży
 • jesteś byłym działaczem opozycji antykomunistycznej oraz osobą represjonowaną z powodów politycznych
 • jesteś osobą, która była deportowana do pracy przymusowej oraz osadzona w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • nie masz 18 lat i masz zaświadczenie od lekarza (lekarza ubezpieczenia zdrowotnego ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, pediatrii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej) o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • masz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • masz orzeczenie o niepełnosprawności i wskazaniami: konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Skierowanie potrzebne jest do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

 

E-skierowanie 

E-skierowanie wystawiane jest do szpitala, do lekarza specjalisty, na zabieg  (np. szczepienie przeciw COVID-19), badanie, do sanatorium.

Zalety e-skierowania

 • e-skierowania nie możesz zgubić – jest dostępne na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mojeIKP
 • na Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) i w mojeIKP możesz w każdym momencie sprawdzić historię swoich e-skierowań
 • jeśli pracujesz i jesteś zgłoszony/a do ubezpieczenia w ZUS, to jako rodzic możesz śledzić historię leczenia swoich dzieci zarówno na IKP, jak i w mojeIKP
 • z e-skierowaniem możesz zarejestrować się telefonicznie lub podając do zeskanowania swoje e-skierowanie
 • nie masz obowiązku dostarczenia do placówki oryginału skierowania w określonym terminie (14 dni).

 

E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:

 • SMS-a z 4 cyfrowym kodem
 • e-maila z pdf-em
 • wydruku informacyjnego e-skierowania
 • w aplikacji mojeIKP.

 

Ważność skierowania

Skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do poradni.

Po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną wydania skierowania i jak długo lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątkami są:

 • skierowanie do poradni rehabilitacji jest ważne przez 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia leczenia (skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w zakładzie rehabilitacji w terminie 30 dni od daty wystawienia);
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni;

Rejestracja do poradni specjalistycznych możliwa jest na podstawie zgłoszenia osobistego, telefonicznego lub za pośrednictwem osób trzecich. Za wyjątkiem stanów nagłych poradnia specjalistyczna zobowiązana jest do wyznaczenia terminu przyjęcia i wpisania na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. W przypadku pilnym, tzn. jeśli placówka medyczna uzna, że istnieje konieczność pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia - pacjenta umieszcza się na liście oczekujących przed pacjentami zakwalifikowanymi do kategorii medycznej "przypadek stabilny".

Pacjentów, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalenia terminu, poradnia zobowiązana jest w każdy dostępny sposób poinformować pacjenta o zmianie terminu.

Ważne! Pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy. W przypadku, kiedy nie może stawić się na wyznaczony termin wizyty jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym placówkę medyczną, w celu umożliwienia skorzystania z porady specjalistycznej kolejnemu pacjentowi z listy oczekujących.

Ostatnia aktualizacja: 21.06.2024r. Autor: Piotr Zaorski