Regulamin odwiedzin

Szanowni Państwo!
Wchodząc na teren szpitala, należy dostosować się do panujących w nim reguł- dla bezpieczeństwa własnego i pacjentów.
Mało kto lubi trzymać się sztywnych przepisów, zwłaszcza jeśli nie są one zrozumiałe. W opinii wielu osób regulamin szpitala jest urzędniczym wymysłem. Tymczasem szpital to miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia osób hospitalizowanych oraz zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Szpital jest środowiskiem w którym nie brakuje organizmów potencjalnie chorobotwórczych: wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów.

Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować. Należy zastosować się do zasad określonych w regulaminie dla dobra własnego i pacjentów, których odwiedzamy.Wszelkie wątpliwości warto konsultować z personelem medycznym.

 

1. Odwiedziny pacjentów w Szpitalu odbywają się codziennie:

    w godzinach od godz. 12:00 do godz. 18:00

2. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze

    względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub

    bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów — szczególnie w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii.

3. Chorych mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby, przez maksymalnie 30 minut.

4. Nie wolno odwiedzać chorych osobom z infekcją, dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom

    znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.

5. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która ponosi pełną

    odpowiedzialność za ich zachowanie i bezpieczeństwo.

6. Odwiedziny w Szpitalu odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody

    pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie

    Pielęgniarce Oddziałowej bądź Pielęgniarce Dyżurnej.

7. Na prośbę pacjenta kierownik oddziału wyraża zgodę na udział osób bliskich lub opiekunów

    faktycznych w opiece nad chorym, poza godzinami odwiedzin.

    W przypadku osób nieprzytomnych kierownik oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny. 

6. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:

 •  pozostawienia w szatni wierzchnich okryć
 •  zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu
 •  podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego  
 •  poszanowania mienia Szpitala i pacjentów
 •  zachowania czystości i porządku.
 • noszenia maseczek zakrywających nos i usta (w okresach zagrożeń epidemiologicznych na polecenie personelu medycznego).

8. Osobom odwiedzającym zabrania się:

 • dostarczania chorym napojów alkoholowych, papierosów i środków odurzających  
 • przynoszenia kwiatów
 • pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza prowadzącego 
 • wprowadzania zwierząt  
 • przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym 
 • chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent
 • filmowania i fotografowania osób przebywających na oddziale.

9. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób  

    publicznych i innych — wejście na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Szpitala, w

    terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem Oddziału.

10. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek

      personelu Szpitala nie będą wpuszczane na teren Szpitala, bądź mogą być wyproszone.

11. Niniejszy regulamin nie dotyczy Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

12. W Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz w salach intensywnego nadzoru —

      biorąc pod uwagę ich specyfikę — osoby bliskie mogą odwiedzać chorego leżącego po uzgodnieniu

      z kierownikiem, jego zastępcą lub lekarzem dyżurnym.

Ostatnia aktualizacja: 23.10.2023r. Autor: Piotr Zaorski