Regulamin odwiedzin

Szanowni Państwo!
Wchodząc na teren szpitala, należy dostosować się do panujących w nim reguł- dla bezpieczeństwa własnego i pacjentów.
Mało kto lubi trzymać się sztywnych przepisów, zwłaszcza jeśli nie są one zrozumiałe. W opinii wielu osób regulamin szpitala jest urzędniczym wymysłem. Tymczasem szpital to miejsce, w którym na stosunkowo niewielkiej przestrzeni zgromadzono wiele osób z różnymi problemami zdrowotnymi. Dlatego wprowadzenie zasad dotyczących odwiedzin jest konieczne, aby nie zwiększać zagrożenia zdrowia i życia osób hospitalizowanych oraz zapewnić bezpieczeństwo odwiedzającym. Szpital jest środowiskiem w którym nie brakuje organizmów potencjalnie chorobotwórczych: wirusów, bakterii, grzybów, pasożytów.

Należy pamiętać, że Szpital to miejsce gdzie przebywają ludzie chorzy, wymagający spokoju i ciszy i te potrzeby trzeba bezwzględnie uszanować. Należy zastosować się do zasad określonych w regulaminie dla dobra własnego i pacjentów, których odwiedzamy.Wszelkie wątpliwości warto konsultować z personelem medycznym.

 1. Odwiedziny pacjentów odbywają się codziennie:
  - Sobota, niedziela i święta w godzinach od godz. 9.00 do godz. 19.00.
  - Pozostałe dni w godzinach od godz. 11.00 do godz. 19.00.
 2. Pacjentów mogą odwiedzać osoby pełnoletnie oraz dzieci pod opieką osoby dorosłej, która odpowiada za ich zachowanie i bezpieczeństwo.
 3. Odwiedziny w Szpitalu, odbywają się za dorozumianą zgodą pacjenta. W przypadku braku zgody pacjenta na odwiedziny, informację w tym zakresie pacjent powinien zgłosić każdorazowo ustnie Pielęgniarce Oddziałowej bądź Pielęgniarce Dyżurnej.
 4. Chorych mogą odwiedzać równocześnie najwyżej 2 osoby.
 5. Na prośbę pacjenta kierownik oddziału wyraża zgodę na udział osób bliskich lub opiekunów faktycznych w opiece nad chorym. W przypadku dzieci i osób nieprzytomnych kierownik oddziału wyraża zgodę na prośbę najbliższej rodziny.
 6. Nie wolno odwiedzać chorych osobom dotkniętym chorobą zakaźną oraz osobom znajdującym się w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających.
 7. Osoby odwiedzające są zobowiązane do:
  - pozostawienia w szatni wierzchnich okryć oraz włożenia obuwia ochronnego
  - zachowania ciszy i spokoju w czasie pobytu w szpitalu
  - podporządkowania się wskazówkom i poleceniom personelu szpitalnego
  - poszanowania mienia szpitala
  - zachowania czystości i porządku.
 8. Osobom odwiedzającym zabrania się:
  - dostarczania chorym napojów alkoholowych
  - przynoszenia kwiatów
  - pozostawiania artykułów spożywczych, które zostały zabronione przez lekarza leczącego
  - wprowadzania zwierząt
  - przynoszenia przedmiotów, które zagrażają bezpieczeństwu oddziału lub utrudniają pobyt w szpitalu innym chorym.
  - chodzenia po salach, w których przebywają pacjenci, innych niż ta, na której znajduje się odwiedzany pacjent.
  - filmować i fotografować osób przebywających na oddziale.
 9. Wizyty w Oddziale: przedstawicieli mediów, fotoreporterów, przedstawicieli handlowych, osób publicznych i innych- wejście na Oddział po uzyskaniu wcześniejszej zgody Dyrekcji Szpitala, w terminie i miejscu ustalonym z Ordynatorem Oddziału.
 10. Osoby odwiedzające, nie stosujące się do postanowień regulaminu lub wskazówek personelu szpitala nie będą wpuszczane na teren szpitala, bądź mogą być wydalone.
 11. Niniejszy regulamin nie dotyczy Ośrodka Terapii uzależnienia od Alkoholu.
 12. W Oddziale Intensywnej Terapii Medycznej – biorąc pod uwagę jego specyfikę – rodzina może odwiedzać chorego leżącego w tym oddziale po uzgodnieniu z kierownikiem, jego zastępcą lub lekarzem dyżurnym.
 13. Dyrektor Szpitala lub upoważniony przez niego lekarz może ograniczyć odwiedziny pacjentów ze względu na możliwości organizacyjne, wystąpienie zagrożenia epidemiologicznego lub bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021r. Autor: Marta Kowalczyk