Wypis ze Szpitala

Wpisanie ze Szpitala następuje:

  • gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w Szpitalu,
  • gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek oddziału,
  • na żądanie pacjenta lub przedstawiciela ustawowego.

Pacjent ma prawo na każdym etapie leczenia opuścić szpital, powinien jednak poinformować o tym personel oddziału. Personel wyjaśni zagrożenia związane z przerwaniem leczenia. Pacjent powinien podpisać w dokumentacji medycznej fakt wypisu "na żądanie".

Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze Szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor Szpitala lub lekarz przez niego upoważniony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę Szpitala sąd opiekuńczy, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Właściwy sąd opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.

Osoba małoletnia po zakończeniu leczenia może opuścić szpital wyłącznie z rodzicami, opiekunem prawnym lub przedstawicielem ustawowym.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski