Uprawnieni poza kolejnością

 

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają następujący pacjenci:

·         kobiety w ciąży,

·         osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną

          chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu

·         osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności

·         osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby

·         Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi

·         Zasłużeni Dawcy Przeszczepu

·         inwalidzi wojenni lub wojskowi;

·         żołnierze zastępczej służby wojskowej;

·         cywilne niewidome ofiary działań wojennych;

·         kombatanci;

·         działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;

·         osoby deportowane do pracy przymusowej;

·         uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

·         weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

·         pacjenci poszkodowani zdarzeniem medycznym (osoby, którym przyznano świadczenie kompensacyjne,

          a decyzja w sprawie stała się prawomocna i które otrzymały potwierdzające to zaświadczenie, prawo do świadczeń

          poza kolejnością mają w okresie pięciu lat od przyznania świadczenia).

Mają prawo do realizacji świadczenia:

·         w dniu zgłoszenia

·         innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającym z prowadzonej listy oczekujących

·         w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta. 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza:

·         prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

·       świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego

        listy oczekujących

·       świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia

·       w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza

        inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.

·       świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym

       niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia

·      Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu

       potwierdzającego uprawnienia.

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Poza uprawnieniami do korzystania poza kolejnością wielu pacjentów posiada inne szczególne uprawnienia. Szczegóły dotyczące rodzaju uprawnień zamieszczone są na Stronie Internetowej NFZ – link poniżej: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczególne/.

 

Ostrołęka, dnia 17.01.2024r. 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2024r. Autor: Krzysztof Sobolewski