Uprawnieni poza kolejnością

Uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością posiadają:

Zgodnie z art. 47 c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.) prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach mają następujący pacjenci:

 • kobiety w ciąży,
 • osoby niepełnoletnie u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu
 • osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • osoby niepełnosprawne ze wskazaniem konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi
 • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu
 • inwalidzi wojenni lub wojskowi;
 • żołnierze zastępczej służby wojskowej;
 • cywilne niewidome ofiary działań wojennych;
 • kombatanci;
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych;
 • osoby deportowane do pracy przymusowej;
 • uprawnieni żołnierze lub pracownicy, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;
 • weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%;

Mają prawo do realizacji świadczenia:

 • w dniu zgłoszenia
 • innym uzgodnionym terminie poza kolejnością przyjęć wynikającym z prowadzonej listy oczekujących
 • w terminie nie późniejszym niż w ciągu 7 dni od dnia zgłoszenia w przypadku wizyt u specjalisty.

Pierwszeństwo w korzystaniu z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych ustawowo nie ogranicza się wyłącznie do tzw. pierwszych wizyt - obejmuje ono cały proces leczenia pacjenta. 

 

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej nie oznacza:

 • prawa do swobodnego wyboru konkretnego lekarza specjalisty czy lekarza udzielającego świadczeń w szpitalu,

Korzystanie poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w szpitalach oraz ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oznacza, że:

 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących
 • świadczeniodawca udziela tych świadczeń w dniu zgłoszenia
 • w przypadku gdy udzielenie świadczenia nie jest możliwe w dniu zgłoszenia, świadczeniodawca wyznacza inny termin poza kolejnością przyjęć wynikającą z prowadzonej przez niego listy oczekujących.
 • świadczenie z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nie może być udzielone w terminie późniejszym niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia
 • Osoby uprawnione korzystają ze świadczeń opieki zdrowotnej po okazaniu właściwego dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

Osoby wpisane na krajowe listy osób oczekujących na przeszczepienie komórek, tkanek i narządów, zgodnie z przepisami o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (art. 24) korzystają poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepów.

Dawcy Przeszczepu mają prawo do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Poza uprawnieniami do korzystania poza kolejnością wielu pacjentów posiada inne szczególne uprawnienia. Szczegóły dotyczące rodzaju uprawnień zamieszczone są na Stronie Internetowej NFZ – link poniżej: 

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/prawa-pacjenta/uprawnienia-szczególne/.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Krzysztof Sobolewski