Fundusz Kompensacyjny

Szanowni Państwo,

na mocy przepisów, które weszły w życie 6 września 2023 roku utworzono Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Fundusz jest pozasądową ścieżką rekompensat dla pacjentów, którzy w trakcie pobytu w szpitalu doznali uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub ulegli zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale pacjent dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu. 

Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego. 

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia z Funduszu jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego można było uniknąć. Fundusz Kompensacyjny jest istotnym narzędziem w zapewnieniu pomocy pacjentom. Stanowi również jeden z filarów budowania zaufania między pacjentem a podmiotem leczniczym. Jest również mechanizmem podnoszącym standardy bezpieczeństwa podmiotów leczniczych.  

 W związku z powyższym zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji dotyczącej Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta w marszałkowskich podmiotach leczniczych. Dzięki Państwa zaangażowaniu w działania informacyjne możemy razem przyczynić się do skutecznej promocji Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, co w perspektywie przyczyni się do poprawy jakości opieki zdrowotnej w marszałkowskich podmiotach leczniczych.

 Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych. Pod linkiem znajdziecie Państwo również materiały graficzne do pobrania: plakaty, banery na strony internetowe, które możecie umieścić na swoich stronach internetowych. 

Z góry dziękuję Państwu za zaangażowanie w kampanię edukacyjną pacjentów marszałkowskich podmiotów leczniczych.

 

 Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Gonczaryk

Dyrektor

Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

ul. Kłopotowskiego 5, 03-718 Warszawa

tel. +48 22 59 79 900 fax. +48 22 59 79 902

Ostatnia aktualizacja: 24.01.2024r. Autor: Krzysztof Sobolewski