Informacja dla osób głuchych i niedosłyszących.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2190 ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1824), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam osoby uprawnione1 o dostępnych środkach komunikacji:

1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z dostępnych środków wspierających komunikowanie się:

  • poprzez udostępnienie Wideotłumacza języka migowego - dostępny całą dobę
  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej:
  • przesyłanie faksów na numer: 29 760-45-69
  • listownie na adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A

2. Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy, osoba uprawniona powinna zgłosić zamiar skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Szpital co najmniej 3 dni robocze przed ich terminem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko Pacjenta,
  • nr PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • sposób kontaktu (e-mail, numer faxu, numer telefonu do kontaktu za pośrednictwem sms),

3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej2 w kontaktach ze Szpitalem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 742).

1 Osoba doświadczająca trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

2 Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski