Informacja dla osób głuchych i niedosłyszących.

 

Realizując ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240) oraz ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 20), zwanej dalej ustawą, zawiadamiam osoby uprawnione1 o dostępnych środkach komunikacji:
1. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z następujących środków wspierających komunikowanie się:

  • poprzez dostęp do tłumacza języka migowego on-line (od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00 z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy) lub pracownika Szpitala posługującego się językiem migowym,
  • kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej: ,
  • przesyłanie faksów na numer: 29 760-45-69,
  • listownie na adres: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, Al. Jana Pawła II 120 A.

2. Zgodnie z art. 12 ust 1 ustawy, osoba uprawniona powinna zgłosić zamiar skorzystania ze świadczeń udzielanych przez Szpital co najmniej 3 dni robocze przed ich terminem. Nie dotyczy to sytuacji nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu. W zgłoszeniu należy zamieścić następujące informacje:

  • imię i nazwisko Pacjenta,
  • nr PESEL,
  • adres zamieszkania,
  • sposób kontaktu (e-mail, numer faxu, numer telefonu do kontaktu za pośrednictwem sms),


3. Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej2 w kontaktach ze Szpitalem. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 742 oraz z 2022 r. poz. 655 i 1933).

 

1* Osoba doświadczająca trwałe lub okresowo trudności w komunikowaniu się. 

2* Osoba która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy.

Ostatnia aktualizacja: 25.01.2024r. Autor: Krzysztof Sobolewski