Postępowania aktywne

17

stycznia

2020

Usługa całorocznego utrzymania terenów zewnętrznych.

 

17

stycznia

2020

Konkurs ofert na pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej - część zabiegowa

17

stycznia

2020

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej - część zabiegowa

20

grudnia

2019

Obsługa serwisowa, pogwarancyjna aparatury anestezjologicznej.

19

grudnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Onkologicznej

17

grudnia

2019

"Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych"

12

grudnia

2019

Dostawa implantowalnych stymulatorów serca oraz akcesoriów do ich implantacji

06

grudnia

2019

Zakup aparatu USG z nawigacją do śledzenia igły i identyfikacji naczyń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce.

21

października

2019

Umowa na dzierżawę koncentratorów tlenu- na okres 30 miesięcy.

05

grudnia

2019

Zapytanie ofertowe dot. złożenia oferty cenowej na wykonanie usługi w zakresie przeglądów i regeneracji podręcznego sprzętu przeciwpożarowego oraz przeglądów i badania hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych (ciśnienie, wydajność) znajdujących się na ternie i w obiektach MSS w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120A i ul. Sienkiewicza 56 w Ostrołęce.

14

maja

2019

 Mss w Ostrołece ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w MSS w Ostrołęce, zwanego dalej "Postępowaniem"

10

kwietnia

2013

 "Zakup i montaż wyposażenia medycznego dla pawilonu psychiatrycznego" w zakresie sprzętu medycznego.

10

kwietnia

2013

"Zakup i montaż wyposażenia techniczno-socjalnego dla pawilonu psychiatrycznego" w zakresie drobnego sprzętu i mebli

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pn. "Zakup aparatu RTG z ramieniem C przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, Zadanie jest również współfinansowane ze środków Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. Realizacja zadania odbywała się w okresie od 07.03.2017 r. do 31.08.2017 r.

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn: 
 "Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Typ e-zdrowie. 

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej Projekt pn: "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VII.  Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,
Działanie 7.1.  Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej Projektu pn: Poprawa jakoœści śœświadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

20

listopada

2019

Zakup zestawu do videoendoskopii w ramach realizacji zadania pn:"Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

20

listopada

2019

Zakup optyk do nefroskopu dla Oddziału Urologicznego w ramach realizacji zadania pn: "Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr.Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

30

października

2019

Dostawa wyposażenia gabinetów nieobejmująca sprzęt do muzykoterapii  na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

28

października

2019

Zapytanie ofertowe na dostawę, wymianę i walidację filtrów HEPA zainstalowanych w systemach wentylacji mechanicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym  w Ostrołęce

24

października

2019

Zapytanie ofertowe na dostosowanie strony internetowej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce do potrzeb Projektu pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT"  jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii", w ramach  Programu Współpraca Transgraniczna Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020,  Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel Tematyczny 3.1.3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" 

02

października

2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie udrożnienia lub wymiany istniejącej zewnętrznej kanalizacji sanitarnej

27

sierpnia

2019

Usługa polegająca na czyszczeniu i dezynfekcji systemów wentylacji mechanicznej w budynkach A, B, C, E, H, Kuchni, Anatomii Patologicznej, Budynków technicznych, Pawilonie psychiatrycznym

23

sierpnia

2019

Wykonanie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: "Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej"

01

lipca

2019

Zapytanie ofertowe na zakup dermatomu elektrycznego wraz z siatkownicą dla Bloku Operacyjnego

11

czerwca

2019

Zapytanie ofertowe na zakup napędu neurochirurgicznego dla Bloku Operacyjnego

Zapytanie ofertowe na zakup resektorów dla Oddziału Urologicznego Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce

24

kwietnia

2019

Wykonanie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego wielobranżowego nad zadaniem inwestycyjnym obejmującym modernizacje pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej (roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj) w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce".

28

marca

2019

Wykonanie wymiany 4 szt. napędów elektrycznych w wyłącznikach EMAX produkcji ABB w rozdzielnicach głównych nierezerwowanych NN dla bloku B i C

13

lutego

2019

Zapytanie ofertowe dotyczące:  usługi przeprowadzenia audytu Projektu pod nazwą: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii"

25

listopada

2019

Przedmiot zamówienia: Wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych, banera/roll-up, ulotek, eco-toreb, długopisów i notatników w ramach promocji Projektu pt. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii"

25

listopada

2019

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja jednodniowej Konferencji Otwierającej realizację Projektu pn: "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATYDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii"

25

listopada

2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie Materiałów Promocyjnych w ramach promocji Projektu pt. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT'' jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii"

25

listopada

2019

Zapytanie ofertowe na wykonanie tablic informacyjnych/pamiątkowych oraz plakietek informacyjnych w ramach promocji Projektu pn: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" 

25

listopada

2019

"Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w mazowieckim szpitalu specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

21

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

11

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki

11

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chorób Wewnętrznych oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Chorób Wewnętrznych

07

listopada

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego, wykonywanie zabiegów (artroskopowych, rekonstrukcji kości oraz ednoprotezoplastyki) oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Urazowo-Ortopedycznej

18

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje koordynowanie funkcjonowania Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej.

18

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych i kierowanie Oddziałem Kardiologicznym

10

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Nefrologicznej dla dzieci.

08

października

2019

 Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

08

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżuru stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

07

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego, Pododdziale Chirurgii Naczyniowej, Pododdziale Chirurgii Onkologicznej, pełnienie dyżurów stacjonarnych 24 godzinnych - dyżur medyczny w Pododdziale Chirurgii Naczyniowej Oddziału Chirurgii Ogólnej im. dr. Jerzego Olszewskiego

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych, pełnienie dyżuru pod telefonem i na wezwanie na Sali Hybrydowej i Bloku Operacyjnym przez technika elektroradiologii

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy

04

października

2019

Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęka

11

września

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (ambulatoryjnej i "wyjazdowej" - w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy oraz porad telefonicznych) w obrębie Miasta Ostrołęki

08

sierpnia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Reumatologicznej

05

lipca

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Endokrynologiczno-Ginekologicznej

20

lutego

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej im. dr. Zygmunta Moczydłowskiego z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu - zabiegi endoprotezoplastyki, zabiegów operacyjnych rewizyjnych oraz artroskopowych.

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje udzielanie świadczeń zdrowotnych i pełnienie dyżurów medycznych w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym

07

stycznia

2019

Przedmiot konkursu obejmuje pełnienie dyżurów medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Neurologicznym wraz z Pododdziałem Leczenia Udaru Mózgu.

30

października

2019

Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: : "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

14

października

2019

Modernizacja systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce

11

października

2019

Zakup systemu do telerehabilitacji oraz dostawa wyposażenia gabinetów obejmująca sprzęt do muzykoterapii i sprzęt komputerowy na  potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

10

października

2019

Wyposażenie sal do kinezyterapii oraz zakup wagi elektronicznej na potrzeby Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce. Przedmiot zamówienia dotyczy zadania: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

07

października

2019

Zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony"

02

października

2019

Wyposażenie gabinetów na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

18

września

2019

Zakup sprzętu dla Oddziału Urologicznego oraz zakup sprzętu i wyposażenia dla Poradni Urologicznej w Ostrołęce

13

września

2019

Dostawa endoprotez dla Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

23

sierpnia

2019

Dostawa odczynników i materiałów jednorazowych do Zakładu Patomorfologii

02

sierpnia

2019

Modernizację systemu nadzoru nad płodem oraz zakup wyposażenia Sali Endoskopowej w Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Ostrołęce

31

lipca

2019

Dostawa sprzętu do badań i zabiegów z zakresu kardiologii interwencyjnej

26

lipca

2019

rzedmiotem zamówienia jest zakup 2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony"

26

czerwca

2019

Dostawa sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku

05

czerwca

2019

Zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału Kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakładzie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

17

maja

2019

Dostawa artykułów biurowych, eksploatacyjnych do drukarek i taśm do drukowania opasek dla pacjentów

18

kwietnia

2019

Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A w w planowanej ilości 5420 MWh.

06

marca

2019

Usługa objęcia nadzorem autorskim Zintegrowanego Systemu Informatycznego "InfoMedica/AMMS" w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce im.dr.Józefa Psarskiego.

01

lutego

2019

Dostawa sprzętu do wykonywania badań i zabiegów wieńcowych.

30

stycznia

2019

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach realizacji projektu "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce".

22

stycznia

2019

Dostawa energii elektrycznej dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Psarskiego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, Al. Jana Pawła II 120A.

04

stycznia

2019

Modernizacja pomieszczeń na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej w ramach realizacji projektu pn.:"Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. Dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce"

11

października

2018

Dostawa różnych środków farmaceutycznych i wyrobów medycznych

05

października

2018

Dostawa materiałów medycznych dla chirurgii naczyniowej

24

września

2018

Dostawa sprzętu do wykonywania badań koronarograficznych i angioplastyki wieńcowej oraz fartuchów ołowianych ochronnych.

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.

Informacja dot. Konferencji otwierającej realizację Projektu pn. "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego "OHMATDYT" jako zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii".

Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2019 r.