Dialog Techniczny

14

maja

2019

 Mss w Ostrołece ogłasza dialog techniczny, którego przedmiotem będzie uzyskanie przez Zamawiającego informacji w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie: zakup specjalistycznej aparatury medycznej i wyposażenia na potrzeby nowo tworzonego Ośrodka Rehabilitacji Kardiologicznej a także doposażenie Pracowni Elektrofizjologii funkcjonującej aktualnie w strukturach Oddziału kardiologicznego w ramach realizacji projektu pn.: Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w MSS w Ostrołęce, zwanego dalej "Postępowaniem"

10

kwietnia

2013

 "Zakup i montaż wyposażenia medycznego dla pawilonu psychiatrycznego" w zakresie sprzętu medycznego.

10

kwietnia

2013

"Zakup i montaż wyposażenia techniczno-socjalnego dla pawilonu psychiatrycznego" w zakresie drobnego sprzętu i mebli