,,Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

logotyp

W dniu 29 kwietnia 2021r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu z zakresu  ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pn.:,, Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

W dniu 29 kwietnia 2021r. nastąpiło podpisanie umowy na realizację projektu z zakresu  ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

pn.:,, Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych jako inwestycje służące wczesnemu wykrywaniu i leczeniu chorób nowotworowych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

 

Projekt znalazł się na liście rankingowej w ramach konkursu z Działania 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. 

Nabór ogłosiła i przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

 

Cele projektu: 

Bezpośrednie - poprawa jakości, dostępności i efektywności świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii poprzez inwestycje w infrastrukturę Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,

szczegółowe/ bezpośrednie, mające także wpływ na podniesienie

konkurencyjności ostrołęckiej Placówki:

·         możliwość sprawowania kompleksowej/ koordynowanej opieki nad pacjentami z chorobami nowotworowymi,

·         możliwość dostosowania zakresu opieki medycznej do rzeczywistych potrzeb stanu zdrowia populacji,

·         możliwość poprawy wykrywalności nowotworów we wczesnym stadium rozwoju dzięki doposażeniu poszczególnych oddziałów szpitalnych w innowacyjny, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,

·         wzrost wykrywalności nowotworów, zwłaszcza złośliwych,

·         wzrost liczby radykalnych zabiegów chirurgicznych w zakresie urologii, ginekologii i otolaryngologii,

·         poprawa dostępu do innowacyjnych rozwiązań technologii endoskopowej i laparoskopowej dzięki działaniom inwestycyjnym w nowoczesny specjalistyczny sprzęt diagnostyczny,

·         możliwość skrócenia czasu hospitalizacji pacjentów, dzięki doposażeniu oddziałów szpitalnych w nowoczesny sprzęt diagnostyczny, pozwalający na wdrożenie małoinwazyjnej diagnostyki endoskopowej, jednej z najskuteczniejszej z metod wczesnego wykrywania nowotworów,

·         podniesienie jakości dotychczas wykonywanych badań diagnostycznych,

·         rozwinięcie możliwości precyzyjnej i optymalnej diagnostyki w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt,

·         możliwość wzrostu ilości dotychczas wykonywanych badań diagnostycznych,

·         możliwość ograniczenia postępów choroby, poprawa rokowań, oraz poprawa jakości życia i funkcjonalności pacjentów z chorobami nowotworowymi dzięki wczesnej diagnostyce i krótszemu leczeniu,

·         możliwość optymalnego dostosowania zakresu opieki medycznej do rzeczywistych potrzeb stanu zdrowia populacji,

·         optymalne wykorzystanie potencjału merytorycznego, który posiada personel ostrołęckiego Szpitala,

·         optymalne wykorzystanie potencjału technicznego ostrołęckiego Szpitala,

·         wzrost precyzji i optymalizacja procesu diagnostycznego,

·         podniesienie poziomu zaawansowania technologicznego dotychczasowego sposobu wykonywania badań,

·         polepszenie postrzegania Wnioskodawcy jako podmiotu świadczącego usługi z wykorzystaniem nowoczesnych technik diagnozowania,

·         umocnienie pozycji ostrołęckiego Szpitala jako nowoczesnej placówki funkcjonującej w systemie ochrony zdrowia,

·         skrócenie czasu oczekiwania pacjentów na badania,

·         zminimalizowanie występujących na Mazowszu dysproporcji w dostępie pacjentów do wysokostandardowo wyposażonych placówek ochrony zdrowia,

·         wzrost standardu obsługi pacjentów,

·         zwiększenie efektywności udzielonych świadczeń medycznych

 

Wartość ogółem projektu  (zł)  : 6 721 536,68 

Wkład UE (zł) : 4 875 451,83

Wkład UM (zł): 1 846 084,85

Czas realizacji Projektu do  30.06.2022r.


Opublikowano: 04 maja 2021 r.

Autor: Krzysztof Groszyk

Ostatnia aktualizacja: 20.05.2021, 13:49