Inwestycje

Lista projektów inwestycyjnych jest stale aktualizowana.

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie polegające na modernizacji sali chorych na IV piętrze odcinka ,,A'' Oddziału Chirurgii, wyposażenie jej w monitoring pacjentów, stanowisko nadzoru pielęgniarskiego oraz łazienkę. 

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  493.353,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości  433.452,49 zł

Wkład własny Dotowanego  59.900,51 zł

   Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie realizował inwestycję obejmującą remont i przebudowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego oraz doposażenie Oddziału w specjalistyczny sprzęt.

  Zakres Projektu obejmuje remont wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia medycznego, mającego wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła:  8.536.114,99 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 8.450.753,84 zł

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą: ,,Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  971.450,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 70.735,50 zł

logotyp

     Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego finalizuje zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

     Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej, mającej wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych na potrzeby doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala: Oddziału Chorób Wewnętrznych - Pracowni Endoskopowej, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chorób Płuc i Zakładu Patomorfologii oraz działania informacyjno-promocyjne Projektu. 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą : ,, Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 159.777,00 zł

     - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 158.179,23 zł  (99%)

     - środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 1.597,77 zł   (1%)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą : "Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 1.521.039,16 zł
-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.449.912,82 zł  
-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 71.126,34 zł 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 3.854.088,00 zł
-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.768.844,69 zł  
-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 85.243,31 zł


 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą: ,,Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy''.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO ZADANIA WYNIOSŁA 1.237.484,10 zł

DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 542.009,26 zł

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA ZDROWIA 600.000,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ORLEN 90.000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE 5.474,84 zł

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznał środki finansowe na realizację zadania  pod nazwą ,,Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia  cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego''

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 16.482,00 zł (dotacja 100%)

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje o otrzymaniu grantu,

zgodnie z umową nr: COVID.19.02.07.35 o powierzenie grantu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim a Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z  tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; 

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego oraz na zakup środków ochrony - maseczek, rękawic, fartuchów. Zapewnienie zapasu środków ochrony gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa zarówno podopiecznym jak i pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego a także zmniejszy ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych. 

Łączna wartość grantu wynosi: 244 482,91 zł i jest finansowana z następujących  źródeł:

    -  ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu.
    -  ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.


Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,, Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 14 620 808,84 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 14 474 600,75 zł  (99%)

-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa           

   Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 146 208,09 zł  (1%)

logotyp

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga  #covid19

 

Już niemal od roku Województwo Mazowieckie  wspiera mazowieckie szpitale  realizując projekt unijny pn.:,, Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego'' 

MSS w Ostrołęce będąc Partnerem Projektu  otrzymał wsparcie finansowe realizując plan działań niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszej placówki w dobie pandemii.

W ramach kolejnego etapu , częściowo finansowanego ze środków unijnych zakupiliśmy m.in. Analizatory parametrów krytycznych, Dozowniki tlenu z nawilżaczem , Dozowniki rotametryczne z butelką nawilżacza, Parownicę atmosferyczną, Aparaty do znieczulania, Aparaty do tlenoterapii, Zestaw do monitorowania EKG i saturacji , Testy do koronawirusa.  

Wsparcie objęło również wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą ,,Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 91 800,00 zł

-dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 90 882,00 zł (99%)

-środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa

  Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 918,00 zł (1%)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 5 279 090,48 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 5 226 299,58 zł  (99%)

-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa           

   Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 52 790,91 zł  (1%)

 

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów wymagających podłączenia do dozowników tlenowych wskutek zakażeń Covid-19 w połączeniu z niedoborem tego rodzaju sprzętu w zasobach Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup ,, Dozowników tlenu z nawilżaczem w ilości 60 szt. oraz nawilżaczy CCO w ilości 15 szt.'', stroną Sprzedającą jest firma Eres Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice. 

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów zakażonych Covid-19 w połączeniu z pilnym zapotrzebowaniem na  dozowniki rotametryczne w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup ,, Dozowników rotametrycznych z butelką nawilżacza w ilości 7 szt. '', stroną Sprzedającą jest firma Asmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin.