Praktyki studenckie i zawodowe

Praktyki studenckie i zawodowe

ZASADY PRZYJMOWANIA NA PRAKTYKI STUDENCKIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

I. Zajęcia praktyczne – zajęcia będące częścią zajęć edukacyjnych Szkoły/Uczelni.

Dokumenty wymagane do odbycia zajęć praktycznych:

1) porozumienie lub umowa dotycząca zajęć praktycznych zawarta pomiędzy szkołą/uczelnią a MSS. Osobami upoważnionymi  do podpisania porozumienia/umowy pozostają, zarówno ze strony uczelni/szkoły jak i Szpitala, Dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie/umowa zostaje sporządzoną w 2 egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

2) skierowanie z uczelni zawierające wykaz studentów,

3) po uprzedniej akceptacji Dyrekcji Szpitala, uczelnia zawiera umowy zlecenia z opiekunami zajęć praktycznych, informując szpital o wyborze oddziału i opiekuna, 

4) uczelnia kieruje studentów do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia:

 1. o braku przeciwskazań do odbycia zajęć praktycznych (xero),
 2. do celów sanitarno – epidemiologicznych (xero),

5) uczelnia zobowiązuje się zawrzeć ubezpieczenie OC i NNW dla studentów odbywających zajęcia praktyczne. W przypadku braku ubezpieczenia OC z uczelni student zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie indywidualnie (xero),

6)  zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B i COVID (xero).

7) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbycia zajęć praktycznych,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa informacji.

9) zaświadczenie o niekaralności na tle przestępstw seksualnych (informacja poniżej - pkt. 7 Praktyki zawodowe).

Uczelnia lub student przekazuje komplet ww. dokumentów na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć praktycznych, ponieważ Szpital przeprowadza szkolenia BHP studentów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

 

 

II. Praktyki zawodowe

Dokumenty wymagane do odbycia praktyk zawodowych:

1) porozumienie lub umowa o praktykę zawodową zawarta pomiędzy szkołą/uczelnią a MSS. Osobami upoważnionymi do podpisania porozumienia/umowy pozostają, zarówno ze strony uczelni/szkoły jak i Szpitala, Dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie/umowa zostaje sporządzoną w 2 egzemplarzach. Osoby odbywające praktyki zawodowe nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

2) podanie ucznia do Dyrekcji MSS im. dr. J. Psarskiego zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
 • numer kontaktowy,
 • nazwa szkoły, kierunek i rok nauki,
 • proponowany termin odbycia praktyki,
 • program praktyk - suplement,
 • akceptacja pielęgniarki oddziałowej lub kierownika oddziału.

3) zaświadczenie:

 1. o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyk zawodowych (xero),
 2. do celów sanitarno – epidemiologicznych (xero),
 3. szczepienie WZW typu B (xero),

4) ubezpieczenie OC, na kwoty w wysokości: jedno zdarzenie – 10.000 zł, wszystkie zdarzenia – 50.000 zł, oraz NNW,

5) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbycia praktyk zawodowych,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa informacji.

7) w związku z wejściem w życie nowelizacji Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, znanej jako “ustawa Kamilka”, wprowadzone zostały nowe obowiązki dla studentów kierunków medycznych. Oto kluczowe informacje:

 

Nowelizacja wprowadza obowiązek ustawowy dla studentów uczestniczących w ćwiczeniach klinicznych, zajęciach praktycznych przy pacjencie lub praktykach studenckich, które wiążą się z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi

 

Wymagane Dokumenty: Studenci są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenia o państwach zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat wraz z informacją z rejestru karnego tych państw.

 

Procedura Uzyskania Zaświadczenia z KRK: Zaświadczenie można uzyskać w Punktach Informacyjnych KRK przy sądach powszechnych. Wniosek o wydanie zaświadczenia wymaga wskazania celu "dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi"3.

 

Nieprzedłożenie wymaganych dokumentów i oświadczeń może skutkować sankcjami prawnymi, w tym karą aresztu, ograniczenia wolności lub grzywną nie niższą niż 1000 zł. Studenci powinni przedłożyć wymagane dokumenty przed przystąpieniem do zajęć praktycznych.

 

Ad l. ZAŚWIADCZENIE Z KRK można uzyskać:

 

Drogą elektroniczną: Aby złożyć wniosek przez internet, załóż konto na e-Platformie KRK. Potrzebujesz profilu zaufanego (eGo) lub certyfikatu kwalifikowanego, które pozwalają potwierdzić twoją tożsamość. Uzyskaj zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego - Gov.pl - Portal Gov.pl (www.gov.pl), LUB W jednym z Punktów Informacyjnych Krajowego Rejestru Karnego znajdujących się przy sądach powszechnych.

 

Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z KRK (Zapytanie o udzielenie informacji o osobie) znajduje się tutaj: https://www.gov.pl/web/krajowy-rejestr-karny/materialy-do-pobrania2

 

Formularz należy wypełnić swoimi danymi osobowymi oraz:

 

1. a) w pkt 11 należy wpisać: „dopuszczenie do działalności związanej z leczeniem, edukacją lub opieką nad małoletnimi w związku z realizacją programu studiów”,

2. b) w pkt 12 należy zaznaczyć: „kartoteka karna” oraz "kartoteka nieletnich",

3. c) w punkcie 13 należy wpisać: „przestępstwa określone w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego”.

 

Więcej informacji dotyczących sposobu pobrania zaświadczenia z KRK można znaleźć poniżej:

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

 

Ad Il. OŚWIADCZENIE

Wzór oświadczenia o państwie lub państwach, w których student zamieszkiwał w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa wraz z informacją z rejestrów karnych tych państw uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi w załączeniu (załącznik nr 1)

 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Ad III. INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE

 

1. Jak postąpić w sytuacji, gdy prawo państwa obywatelstwa lub państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, przewiduje wydawanie informacji do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi?

 

Należy przedłożyć informację z rejestru karnego tego państwa / państw wraz z tłumaczeniem przysięgłym.

 

2. Jak postąpić w sytuacji, gdy 1) prawo państwa obywatelstwa, 2) prawo państwa/państw zamieszkiwania w ciągu ostatnich 20 lat, innych niż Rzeczpospolita Polska i państwo obywatelstwa, z których ma zostać przedłożona informacja z rejestru karnego uzyskiwana do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi lub informacja z rejestru karnego tego państwa, nie przewiduje jej sporządzenia lub w danym państwie nie prowadzi się rejestru karnego?

 

Należy złożyć oświadczenie (załącznik nr 2)

 

Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Sankcje, w przypadku nie przedłożenia wymaganych ustawowo dokumentów i oświadczeń

 

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, w brzmieniu obowiązującym od 15.02.2024 r., osoba, która przed dopuszczeniem do działalności związanej m.in. leczeniem lub opieką nad małoletnimi nie wypełnia obowiązku przedłożenia informacji lub oświadczenia, o których mowa w art. 21 ust. 3-7 ustawy, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

 

Podstawa prawna wskazanych wyżej obowiązków:

 

Zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1304 ze zm.), wprowadził art. 7 ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1606).

 

Student przekazuje komplet ww. dokumentów na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk zawodowych, ponieważ Szpital przeprowadza szkolenia BHP studentów przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.

 

Ostatnia aktualizacja: 18.07.2024r. Autor: Marcin Jaworski