Praktyki studenckie i zawodowe

Praktyki studenckie i zawodowe

ZASADY PRZYJMOWANIA NA PRAKTYKI ZAWODOWE W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

 1. Na praktyki zawodowe uczniowie kierowani są na podstawie pisemnego skierowania (wniosku) ze strony szkoły, adresowanego do MSS im. dr. J. Psarskiego lub prośby ucznia bezpośrednio adresowanej do MSS im. dr J. Psarskiego. Skierowanie jak i prośba ucznia powinny zawierać:
  - imię i nazwisko ucznia,
  - adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
  - nazwa szkoły, rok i kierunek nauki,
  - proponowany termin odbycia praktyki,
  - program praktyki.
 2. Następnie w przypadku możliwości odbycia praktyki, (o czym szkoła lub uczeń są możliwie szybko informowani), podpisywana jest umowa o praktykę zawodową pomiędzy szkołą a MSS. Ze strony szkoły sygnatariuszem umowy jest dyrektor lub inna osoba upoważniona do spraw praktyk zawodowych, zaś ze strony MSS porozumienie podpisuje dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie sporządza się w 2 egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

Ponadto uczeń powinien mieć wpis o przebytym szczepieniu przeciw WZW typu B oraz aktualne badania lekarskie lekarza medycyny pracy.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Krzysztof Groszyk