Praktyki studenckie i zawodowe

Praktyki studenckie i zawodowe

ZASADY PRZYJMOWANIA NA PRAKTYKI STUDENCKIE – ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE W MAZOWIECKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. DR. JÓZEFA PSARSKIEGO W OSTROŁĘCE

I. Zajęcia praktyczne – zajęcia będące częścią zajęć edukacyjnych Szkoły/Uczelni.

Dokumenty wymagane do odbycia zajęć praktycznych:

1) porozumienie lub umowa dotycząca zajęć praktycznych zawarta pomiędzy szkołą/uczelnią a MSS. Osobami upoważnionymi  do podpisania porozumienia/umowy pozostają, zarówno ze strony uczelni/szkoły jak i Szpitala, Dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie/umowa zostaje sporządzoną w 2 egzemplarzach. Praktykanci nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

2) skierowanie z uczelni zawierające wykaz studentów,

3) po uprzedniej akceptacji Dyrekcji Szpitala, uczelnia zawiera umowy zlecenia z opiekunami zajęć praktycznych, informując szpital o wyborze oddziału i opiekuna, 

4) uczelnia kieruje studentów do lekarza medycyny pracy, w celu uzyskania zaświadczenia:

 1. o braku przeciwskazań do odbycia zajęć praktycznych (xero),
 2. do celów sanitarno – epidemiologicznych (xero),

5) uczelnia zobowiązuje się zawrzeć ubezpieczenie OC i NNW dla studentów odbywających zajęcia praktyczne. W przypadku braku ubezpieczenia OC z uczelni student zobowiązany jest zawrzeć ubezpieczenie indywidualnie (xero),

6)  zaświadczenie o szczepieniu WZW typu B i COVID (xero).

7) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbycia zajęć praktycznych,

8) oświadczenie o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa informacji.

Uczelnia lub student przekazuje komplet ww. dokumentów na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć praktycznych, ponieważ Szpital przeprowadza szkolenia BHP studentów przed rozpoczęciem zajęć praktycznych.

 

 

II. Praktyki zawodowe

Dokumenty wymagane do odbycia praktyk zawodowych:

1) porozumienie lub umowa o praktykę zawodową zawarta pomiędzy szkołą/uczelnią a MSS. Osobami upoważnionymi do podpisania porozumienia/umowy pozostają, zarówno ze strony uczelni/szkoły jak i Szpitala, Dyrektor lub osoba upoważniona. Porozumienie/umowa zostaje sporządzoną w 2 egzemplarzach. Osoby odbywające praktyki zawodowe nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

2) podanie ucznia do Dyrekcji MSS im. dr. J. Psarskiego zawierające następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania lub adres do korespondencji,
 • numer kontaktowy,
 • nazwa szkoły, kierunek i rok nauki,
 • proponowany termin odbycia praktyki,
 • program praktyk - suplement,
 • akceptacja pielęgniarki oddziałowej lub kierownika oddziału.

3) zaświadczenie:

 1. o braku przeciwskazań do podjęcia praktyk zaw. – student pielęgniarstwa (xero),
 2. do celów sanitarno – epidemiologicznych (xero),
 3. szczepienie WZW typu B oraz COVID (xero),

4) ubezpieczenie OC, na kwoty w wysokości: jedno zdarzenie – 10.000 zł, wszystkie zdarzenia – 50.000 zł, oraz NNW,

5) oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu odbycia praktyk zawodowych,

6) oświadczenie o zapoznaniu się z polityką bezpieczeństwa informacji.

Student przekazuje komplet ww. dokumentów na min. 14 dni przed planowanym rozpoczęciem praktyk zawodowych, ponieważ Szpital przeprowadza szkolenia BHP studentów przed rozpoczęciem praktyk zawodowych.

 

Ostatnia aktualizacja: 05.04.2024r. Autor: Marcin Jaworski