Deklaracja dostępności

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.szpital.ostroleka.pl.

Data publikacji strony internetowej: 29 listopada 2019 r.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 29 listopada 2019 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.02.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Prosimy o przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej .

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Al. Jana Pawła II 120 A, 07-410 Ostrołęka.

Do budynku w którym znajdują się poradnie specjalistyczne prowadzą 2 wejścia. Do obu wejść prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Do Poradni Chorób Zakaźnych jest wejście z pozycji parteru. Do Pawilonu Psychiatrycznego, Zakładu Patomorfologii, Budynku A wejście od Budynku E prowadzą oznakowane schody wraz z podjazdem dla wózków. Na Izbę Przyjęć prowadzą oznakowane schody. Pierwszy i ostatni stopień, spoczniki schodów na zewnątrz szpitala, oznaczone są pasem kontrastowym koloru żółtego. Do oznakowania drzwi w Szpitalu użyto oznakowania silnie kontrastującego koloru (pasy żółte oraz znaki informacyjne koloru zielonego).

Na terenie Szpitala jest zapewnione 19 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych (17 miejsc wzdłuż budynku D, 2 na parkingu pracowniczym). Wzdłuż estakady został wybudowany Szpital Tymczasowy, na którym znajdowało się 14 miejsc parkingowych.

Osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogą przemieszczać się na parterze oraz wjeżdżać na piętra kondygnacji budynku za pomocą wind. Windy poza wzrokowym oznakowaniem mają wprowadzone oznakowanie dotykowe pismem Braille”a oraz zainstalowany system informacji głosowej (Budynki: H,D,K, Zakład Patomorfologii, Budynek Psychiatrii). Drzwi do wind są oznaczone żółtymi pasami.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla osób niepełnosprawnych są przystosowane do ich potrzeb.

W Szpitalu jest dostępny całodobowo Wideotłumacz języka migowego. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych i niedosłyszących. Więcej informacji można znaleźć na stronie Szpitala www.szpital.ostroleka.pl w zakładce „Dla pacjenta”.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Serwis

Serwis jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Może być używany na różnych platformach sprzętowych (stacjonarnych, mobilnych) i programowych (systemy operacyjne, przeglądarki)

Zgodność ze standardami

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

  • HTML 5,
  • WCAG 2.0 (poziom AA),
  • Section 508.

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym.

Serwis spełnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. Rozporządzenie to wskazuje, że od czerwca 2015 r. serwisy publiczne musza spełniać wymagania dostępności. Powołuje się ono przy tym na specyfikację Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) w wersji 2.0 na poziomie AA.

Serwis spełnia także zapisy dokumentów

  • Deklaracja Ministrów z 11 czerwca 2006,
  • Inicjatywa i2010,
  • Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych ONZ,
  • Kompatybilność.

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące niekorzystające z technologii asystujących:

  • zmiana wielkości czcionki,
  • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach CSS.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Aktualizacja dnia 09.03.2021 r.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Marta Kowalczyk