Badania uczniów i studentów w Ośrodku Medycyny Pracy

Badania uczniów i studentów w Ośrodku Medycyny Pracy

Rejestracja – pokój 145 B I piętro
Czynna od poniedziałku do piątku
Tel. (29) 765–21–23

Podstawą przyjęcia jest prawidłowo wypełnione skierowanie przez placówkę dydaktyczną. Skierowanie powinno zawierać:

 • pieczątkę placówki dydaktycznej,
 • aktualną podstawę prawną,
 • imię i nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL osoby badanej,
 • informację o kierunku kształcenia oraz o czynnikach szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia, występujących w miejscu odbywania praktycznej nauki zawodu, studiów, kwalifikacyjnych kursów zawodowych lub studiów doktoranckich,
 • dokładne określenie czy badanie dotyczy kandydata do szkoły ponadgimnazjalnej lub wyższej, ucznia tej szkoły lub studenta, czy kandydata na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • datę wystawienia skierowania,
 • pieczątkę i podpis osoby kierującej na badanie lekarskie.

 

Kandydaci do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych zgłaszający się na badanie do lekarza medycyny pracy powinni posiadać:

 1. Skierowanie w oryginale,
 2. Dowód tożsamości (legitymacja szkolna),
 3. Wyniki badań diagnostycznych, wykonane w okresie ostatnich 6 miesięcy, (jeżeli posiada),
 4. Karty informacyjne z pobytów szpitalnych wraz z kserokopią, (jeżeli posiada),
 5. Zaświadczenie z poradni specjalistycznej (kardiologicznej, neurologicznej, okulistycznej, innej), jeżeli jest leczony,
 6. Kandydaci niepełnoletni zgłaszają się z rodzicem lub opiekunem prawnym lub z pisemną zgodą rodzica na przeprowadzenie badań.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski