Inwestycje

Lista projektów inwestycyjnych jest stale aktualizowana.

Zakres Zadania obejmował zakup wyposażenia pozwalającego na prawidłowe uruchomienie oraz funkcjonowanie nowotworzonego 30 łóżkowego Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej (18 łóżek ogólnoustrojowych i 12 łóżek neurologicznych), w tym sal chorych, sali z lokomatem, gabinetu komory suchej, gabinetu Fango, gabinetu krioterapii, sali hydroterapii, sal ćwiczeń, sal ćwiczeń indywidualnych, sal masaży, gabinetów lekarskich, gabinetów fizjoterapeutów, logopedów i psychologów, gabinetów/punktów personelu medycznego oraz pomieszczeń socjalnych.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 1 847 969,28 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1 829,489,55 (99%)

Wkład własny Dotowanego 18 479,73 (1%)

 

W skład preliminarza pierwszego wyposażenia wchodziły m.in.:

zestaw mebli, zestawy komputerowe, gabloty ogłoszeniowe, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne, krzesła biurowe, wózek do rozwożenia leków, materace przeciwodleżynowe, rolki do przesuwania pacjenta, chłodziarka farmaceutyczna, myjnia dezynfektor, wózek opatrunkowy, stelaże na worki, regały metalowe, lustra korekcyjne, tor do nauki chodzenia, glukometry, balkoniki rehabilitacyjne, zestaw logopedyczny, szafa medyczna, zautomatyzowana apteczka, telefony przenośne, podoskopy diagnostyczne, drabinki przyłóżkowe, medyczna mata do masażu stóp, aparat do rehabilitacji stóp, oznakowanie pomieszczeń, tuba do poczty pneumatycznej, baseny, kaczki, lampa zabiegowa, koce, poduszki, poszwy na koc, poszewki na poduszkę, prześcieradła, ortez na opadającą stopę, lekkie ortezy na opadającą stopę - stabilizującą staw skokowy P i L, kołnierze ortopedyczne różne rozm., narzędzia, reduktory z dozownikiem.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach zawartej umowy dotacyjnej realizuje zadanie pn.: "Wsparcie Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce w zakresie konsolidacji funkcjonującego Oddziału Kardiologii Interwencyjnej poprzez roboty budowlane i doposażenie w sprzęt medyczny dedykowany chorobom układu krążenia".

Zakres Zadania realizowanego w latach 2023-2024 obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej na potrzeby Oddziału Kardiologii Interwencyjnej wraz z przebudową, dobudowaniem na patio między budynkami - Sali Zabiegowej Pracowni Hemodynamicznej wraz z zapleczem oraz wykonaniem zewnętrznej windy szpitalnej do transportu pacjentów, w celu połączenia oddziału Kardiologii Interwencyjnej ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym. Roboty budowlano-montażowe (przeprowadzone w formule "zaprojektuj i wybuduj") zostaną wykonane na Parterze Blok A strona prawa, w części Parteru Blok E oraz na patio między budynkami A, C i H.

Ponadto w ramach Zadania zostaną pokryte koszty usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego.

Wartość  realizowanej inwestycji : 18.215.092,31
Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego : 18.032.941,37
Wkład własny Dotowanego: 182.150,94

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie obejmujące zakup, dostawę i montaż specjalistycznej aparatury medycznej umożliwiającej prawidłowe funkcjonowanie naszej placówki. Wprowadzenie nowych ultranowoczesnych technologii, jakże ważnych przy procesach diagnostyczno leczniczych znacznie przyczyniło się do poszerzenia spektrum świadczeń medycznych. 

 

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 357 001,64 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 353 431,62 zł (99%)

Wkład własny Dotowanego 3 570,02 zł (1%)

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie polegające na modernizacji sali chorych na IV piętrze odcinka ,,A'' Oddziału Chirurgii, wyposażenie jej w monitoring pacjentów, stanowisko nadzoru pielęgniarskiego oraz łazienkę. 

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  493.353,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości  433.452,49 zł

Wkład własny Dotowanego  59.900,51 zł

   Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego będzie realizował inwestycję obejmującą remont i przebudowę Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego oraz doposażenie Oddziału w specjalistyczny sprzęt.

  Zakres Projektu obejmuje remont wraz z zakupem specjalistycznego wyposażenia medycznego, mającego wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia pacjentów chorych na COVID-19. 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup rezonansu magnetycznego wraz z adaptacją pomieszczeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła:  8.536.114,99 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości: 8.450.753,84 zł

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą: ,,Zakup sprzętu do rehabilitacji onkologicznej''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła  971.450,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 70.735,50 zł

logotyp

     Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce dzięki wsparciu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 oraz wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego finalizuje zakup sprzętu medycznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania szpitala.

     Zakres Projektu obejmuje zakup specjalistycznej aparatury medycznej, mającej wpływ na poprawę jakości diagnostyki i leczenia chorób nowotworowych na potrzeby doposażenia jednostek organizacyjnych Szpitala: Oddziału Chorób Wewnętrznych - Pracowni Endoskopowej, Oddziału Otolaryngologicznego, Oddziału Urologicznego, Oddziału Położniczo-Ginekologicznego, Oddziału Chorób Płuc i Zakładu Patomorfologii oraz działania informacyjno-promocyjne Projektu. 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą : ,, Zakup zasilacza UPS dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 159.777,00 zł

     - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 158.179,23 zł  (99%)

     - środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 1.597,77 zł   (1%)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą : "Zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce".

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 1.521.039,16 zł
-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 1.449.912,82 zł  
-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im.dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 71.126,34 zł 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Urologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 3.854.088,00 zł
-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3.768.844,69 zł  
-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 85.243,31 zł


 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą: ,,Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów-mammografy''.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZREALIZOWANEGO ZADANIA WYNIOSŁA 1.237.484,10 zł

DOTACJA Z BUDŻETU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 542.009,26 zł

DOFINANSOWANIE Z MINISTERSTWA ZDROWIA 600.000,00 zł

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW FUNDACJI ORLEN 90.000,00 zł

ŚRODKI WŁASNE 5.474,84 zł

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznał środki finansowe na realizację zadania  pod nazwą ,,Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia  cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego''

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 16.482,00 zł (dotacja 100%)

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje o otrzymaniu grantu,

zgodnie z umową nr: COVID.19.02.07.35 o powierzenie grantu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim a Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z  tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; 

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego oraz na zakup środków ochrony - maseczek, rękawic, fartuchów. Zapewnienie zapasu środków ochrony gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa zarówno podopiecznym jak i pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego a także zmniejszy ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych. 

Łączna wartość grantu wynosi: 244 482,91 zł i jest finansowana z następujących  źródeł:

    -  ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu.
    -  ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.


Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,, Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 14 620 808,84 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 14 474 600,75 zł  (99%)

-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa           

   Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 146 208,09 zł  (1%)

logotyp

 

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga  #covid19

 

Województwo Mazowieckie  wspiera mazowieckie szpitale  realizując projekt unijny pn.:,, Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego'' 

MSS w Ostrołęce będąc Partnerem Projektu  otrzymał wsparcie finansowe realizując plan działań niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszej placówki w dobie pandemii.

W ramach kolejnego etapu , częściowo finansowanego ze środków unijnych zakupiliśmy m.in. Analizatory parametrów krytycznych, Dozowniki tlenu z nawilżaczem , Dozowniki rotametryczne z butelką nawilżacza, Parownicę atmosferyczną, Aparaty do znieczulania, Aparaty do tlenoterapii, Zestaw do monitorowania EKG i saturacji , Testy do koronawirusa.  

Wsparcie objęło również wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł - środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł - wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. - 31.12.2023 r.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą ,,Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 91 800,00 zł

-dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 90 882,00 zł (99%)

-środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa

  Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 918,00 zł (1%)