Oddział Kardiologii Interwencyjnej

Kadra kierownicza

Kierownik oddziału: dr n. med. Dariusz Karwowski

Pielęgniarka oddziałowa: mgr Agnieszka Białczak

Struktura oddziału i działalność leczniczo-usługowa

Ośrodek kardiologii inwazyjnej w Ostrołęce został utworzony pod koniec 2001r. i tym samym jest najstarszą, powstałą poza Warszawą na terenie województwa mazowieckiego, placówką świadczącą usługi w zakresie kardiologii interwencyjnej. W skład Oddziału Kardiologii Interwencyjnej (OKI) wchodzi 16-łóżkowa część kliniczna, w tym 7-łóżkowy, monitorowany centralnie odcinek intensywnej terapii kardiologicznej (OINK) oraz Pracownia Hemodynamiki. OINK posiada pełne zaplecze lokalowo-sprzętowe, w tym m.in. najnowsze urządzenie do automatycznego masażu serca, aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej, a także respirator. Ponadto, oddział wyposażony jest w stacje odbiorcze systemu do teletransmisji zapisu ekg z karetek pogotowia, który pozwala na przesłanie elektrokardiogramu chorego bezpośrednio z miejsca zachorowania do naszej Pracowni, co istotnie skraca czas od rozpoznania zawału serca do rozpoczęcia leczenia interwencyjnego. Należy zaznaczyć, że w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, zlokalizowanym w bezpośrednim sąsiedztwie OINK, mamy możliwość skorzystania z terapeutycznej hipotermii poresuscytacyjnej, powszechnie uznanej metody poprawiającej rokowanie chorych po nagłym zatrzymaniu krążenia. Sala zabiegowa Pracowni Hemodynamiki wyposażona jest w najnowszej generacji system angiograficzny firmy Toshiba, dedykowany dla potrzeb kardiologii interwencyjnej, wzbogacony o aparaturę do wykonywania ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (IVUS) i pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR).

Inwestycja ta została zrealizowana w 2015r. jako projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa, a także ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

Badania koronarograficzne wykonujemy od lutego 2002 r., natomiast angioplastyki wieńcowe -od czerwca 2004 r. Od 2007 r. prowadzimy 24-godzinny, przez 7 dni w tygodniu, dyżur leczenia interwencyjnego ostrych zespołów wieńcowych (tzw. dyżur 'zawałowy'). Dyżur 'zawałowy' obsadzony jest przez dwóch lekarzy - lekarza zabezpieczającego OINK i lekarza operatora -wykonującego zabiegi interwencyjne. Rocznie w oddziale hospitalizuje się ponad 2 tysiące chorych, u których wykonywanych jest łącznie ponad 2 tysiące przezskórnych procedur kardiologicznych na naczyniach wieńcowych, w tym około 500 angioplastyk w ostrych zespołach wieńcowych i około 300 -planowych. Do 2007 roku wykonywaliśmy również angiografie i angioplastyki tętnic obwodowych, w tym zabiegi na tętnicach szyjnych. W zakresie diagnostyki inwazyjnej choroby wieńcowej wdrożyliśmy procedury z wykorzystaniem nowoczesnych technik, tj. wewnątrznaczyniowej ultrasonografii wieńcowej (IVUS) oraz pomiaru cząstkowej rezerwy wieńcowej (FFR). W ramach nieinwazyjnej diagnostyki obrazowej w oddziale wykonujemy rocznie prawie 650 echokardiograficznych badań przezklatkowych.

Na początku 2020 r. planujemy uruchomienie wykonywania nowej procedury związanej z angioplastyką wieńcową - rotablacji. 

Współpraca

Od początku naszej działalności prowadzimy ścisłą współpracę z Instytutem Kardiologii w Warszawie, a w szczególności z Kliniką Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Kliniką Choroby Wieńcowej i Strukturalnych Chorób Serca oraz z Kliniką Kardiochirurgii i Transplantologii.

Publikacje w Oddziale Kardiologii Interwencyjnej

 • Karwowski D, Kalińczuk Ł, Majewski K i wsp. Impaired renal function in patients with myocardial infarction treated with primary angioplasty and the risk for failed myocardial tissue reperfusion and thus worse long-term outcomes. Post Kardiol Interw 2012; 8, 1 (27): 18-24.
 • Noll D, Suchcicki W, Karwowski D, Zalewska-Noll K. Angina Printzmetala. Post Kardiol Interw 2010; 6, 1 (19): 38-46.
 • Tyszka A. Współuczestniczenie pacjentów w kosztach usług medycznych w systemach ochrony zdrowia na świecie, red. nauk. Nojszewska E. System ochrony zdrowia w Polsce. Problemy i możliwości ich rozwiązań. Wolters Kluwer, Warszawa 2011: 174-194.
 • Tyszka A, Lubos B. Innowacje w sektorze farmaceutycznym w Polsce. Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 24 (2009): 221-235.
 • Tyszka A. Reformy systemu ochrony zdrowia na świecie - problemy, kierunki zmian. Myśl Ekonomiczna i Prawna 2009, [nr] 1: 143-154 (w bazie CEJSH - THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES).
 • Tyszka A. Finansowanie metod diagnostyki obrazowej. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 5 (2010): 44-47.
 • Tyszka A. Rynek wyrobów medycznych - ocena finansowa i perspektywy. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 7 (2009): 58-60.
 • Tyszka A. Wydatki na leczenie onkologiczne. Ogólnopolski Przegląd Medyczny 6(2009): 49-52.
 • Suchciki W, Łada M, Karwowski D i wsp. Kardiomiopatia Tako-Tsubo. Post Kardiol Interw 2007; 3, 4 (10): 227-234.

Informacja dla pacjenta

 1. Zgoda na badanie koronarograficzne - formularz
 2. Zgoda na zabieg angioplastyki wieńcowej - formularz
 3. Zgoda na badanie FFR - formularz

Informacje dla lekarzy

Przyjęcia nagłe i pilne - po ustaleniu telefonicznym bezpośrednio z lekarzem OKI. "Telefon zawałowy".

OKI MSS Ostrołęka - 516 090 189

Kontakt

Kierownik Oddziału                  (29) 765-15-69

Pielęgniarka oddziałowa          (29) 765-10-87

Sekretariat                               (29) 765-11-99

Gab. Lekarski                          (29) 765-15-82 (15-74, 23-03)

Punkt pielęgniarek                   (29) 765-11-75 (17-86)

Lek. dyżurny OINK                  (29) 765-16-24

Lek. dyżurny operator              (29) 765-10-91

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Krzysztof Sobolewski