Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Informacje o zakładzie

Zakład zlokalizowany jest w budynku przy ul. Sienkiewicza 56. Istnieje od 2000r. a obecnie w zakładzie znajduje się 36 łóżek w salach 2; 3; 4 osobowych.

CELEM ZAKŁADU JEST ZAPEWNIENIE OKRESOWEJ, INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

 

  • Rekonwalescentom, ułatwiającej powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości samodzielnego funkcjonowanie.

 

 

  • Osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej opieki i pielęgnacji.

 

Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które swoim zakresem obejmują pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, podstawowe badania diagnostyczne, terapię zajęciową a także prowadzi edukację zdrowotna tych osób i członków ich rodzin.

Sposób i tryb kierowania do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego

Sposób i tryb kierowania do zakładu określa Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( Dz. U. z 2012 r.; poz.731).

Podstawą umieszczenia pacjenta w zakładzie jest:

  • Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego;
  • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

będące załącznikami do rozporządzenia

Do powyższych należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu.

 

Kwalifikacja do umieszczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym

 

O pobyt w zakładzie mogą ubiegać się osoby:

  • Ze schorzeniami neurologicznymi
  • Powikłaniami cukrzycowymi
  • Po amputacjach kończyn
  • Z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli
  • Innymi chorobami prowadzącymi do długotrwałego unieruchomienia i/lub niepełnosprawności

O pobyt w zakładzie nie mogą ubiegać się osoby uzależnione, chore psychicznie i /lub osoby cierpiące na chorobę nowotworową.

 

Kontakt

Kierownik zakładu

tel. (29) 764-62-56

Gabinet lekarski

tel.(29) 764-62-51

Dyżurka pielęgniarek

tel.(29) 764-62-52

Ostatnia aktualizacja: 06.01.2020r. Autor: Alan Baczewski