Szkoła Promocji Zdrowia

Program "Szkoła Promocji Zdrowia" działający przy Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce i II LO im. C. K. Norwida w Ostrołęce finansowany jest w całości ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Koordynatorem programu jest: - mgr Beata Samorajska
Opiekunem medyczny programu jest: - mgr Beata Żebrowska

W roku szkolnym 2015/2016 w Programie "Szkoła Promocji Zdrowia" uczestniczy 3 klasy o profilu biologiczno-chemicznym z promocją zdrowia.

Z ramienia szkoły wychowawcami klas są:

klasa I c pani Agnieszka Pragacz

klasa II c pani Emilia Lewandowska

klasa III c pani Aneta Ochenkowska - Mizerek

Program "Szkoła Promocji Zdrowia" jest projektem długofalowym. Jego zasadniczym celem jest promocja zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej. Autorzy programu założyli, że jego realizacja pozwoli wśród młodzieży upowszechniać wiedzę na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtować odpowiedzialność za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, oraz samego siebie i innych ludzi.

Młodzież "Szkoły Promocji Zdrowia" realizując program podejmuje konkretne praktyczne działania na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi i niepełnosprawnymi, udzielanie pierwszej pomocy), kształtuje umiejętności własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej jego stymulacji.

Cele programu: upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie umiejętności rozumienia własnego rozwoju fizycznego, psychicznego i intelektualnego oraz pozytywnej stymulacji własnego rozwoju, kształtowanie odpowiedzialności za własne postępowanie wobec świata, przyrody ożywionej i nieożywionej, samego siebie i innych ludzi, podejmowanie praktycznych działań na rzecz innych ludzi (opieka nad ludźmi chorymi, starymi, niepełnosprawnymi) oraz ochrony środowiska, rozwijanie postawy humanistycznej i badawczej uczniów, twórczości, pomysłowości, samodzielności w działaniu oraz wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka poprzez promowanie m.in. idei wolontariatu, kształtowanie umiejętności paramedycznych, upowszechnianie wiedzy o prawach pacjenta, idei "otwartego szpitala", rozwijanie zainteresowań ekologią, polityką społeczną i zdrowotną, medycyną, pogłębianie i integracja wiedzy pod kątem wymagań na egzaminach wstępnych na uczelniach medycznych.

Zajęcia odbywają się w blokach 90 min. raz w tygodniu w Szpitalu w formie wykładów, dyskusji panelowych i warsztatów. Wykłady wzbogacone są o ćwiczenia praktyczne i pokaz filmów tematycznych, który prowadzi fachowy personel medyczny Szpitala - lekarze, magistrowie pielęgniarstwa, magistrowie pedagogiki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, magistrowie analityki medycznej, psycholodzy, dietetycy, fizjoterapeuci. W ramach zajęć młodzież zwiedza oddziały, zakłady i pracownie szpitalne wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Uczniowie uczestniczą w: wycieczkach edukacyjno- krajoznawczo- przyrodniczych: (Białowieski Park Narodowy, Ogród Botaniczny w Powsinie, Kompleks Pałacowo-Parkowy w Szczawinie, Park Knieja), których celem jest zachęcanie uczniów do aktywnego wypoczynku (piesze wycieczki, podchody w lesie) oraz do poznawania przyrody w niezmienionym, naturalnym środowisku.

Elementem edukacyjnym wycieczek jest zwiedzanie zakładów opieki zdrowotnej na terenie całej Polski prowadzących rozbudowaną działalność specjalistyczną w danym zakresie np. Zakład dla Niewidomych w Laskach, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Zakłady leczenia uzależnień, Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Czarni Myszynieckiej, Instytut Energii Atomowej w Świerku, itp.

Młodzież czynnie uczestniczy w Olimpiadach Szkół Promocji Zdrowia organizowanych raz w roku w kolejnych miastach realizacji programu - Ostrołęka, Radom, Warszawa, Siedlce, Ciechanów, Płock.

Uczniowie programu aktywnie włączają się w życie szpitala poprzez uczestnictwo w akcjach z okazji "Międzynarodowego Dnia Dziecka" i "Mikołajek".

Młodzież współpracuje ze stowarzyszeniami użytku publicznego na rzecz społeczności lokalnej (Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Chorym "Chore Dziecko", Stowarzyszenie NFOZ, Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Na Rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet "Oaza", Meditrans Ostrołęka, Miejską Komendą Policji w Ostrołęce) biorąc udział w akcjach prozdrowotnych. Podczas organizowanych akcji na terenie miasta i szpitala dokonuje pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała i wzrostu wyliczając wskaźnik BMI, rozdaje ulotki promujące życie bez nałogów, prowadzi czynną edukację w zakresie zdrowego stylu życia.

W trakcie prowadzenia wykładów wykorzystywany jest sprzęt zakupiony na potrzeby Szkoły Promocji Zdrowia (fantomy, rzutnik multimedialny, rzutnik pism, ekran, tablice anatomiczne itp.). Uczniowie mają stały dostęp do Internetu o tematyce medycznej i przyrodniczej. Młodzież korzysta również ze zbiorów bibliotecznych Szkoły Promocji Zdrowia oraz prenumerowanych czasopism.

Program "Szkoła Promocji Zdrowia" powstał w 1999 z inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

W 2016 roku to już XVII edycja realizacji tego programu. Głównym zamierzeniem Programu "Szkoła Promocji Zdrowia" jest przybliżenie młodzieży wiedzy z zakresu promocji zdrowia, upowszechnianie wiedzy na temat prozdrowotnego stylu życia, kształtowanie odpowiedzialności za własne zdrowie oraz odpowiedzialności za własne postępowanie wobec środowiska oraz innych ludzi.

Zajęcia w "Szkole Promocji Zdrowia" prowadzone są według programu przedmiotu, który ściśle koresponduje z programem ogólnym klasy biologiczno-chemicznej. Nauczanie przedmiotu jest pomyślane jako rozszerzenie wiedzy zdobywanej w trakcie zajęć w szkole z biologii, chemii i fizyki.

Jednym ze stałych elementów działania edukacyjno – wychowawczego programu "Szkoła Promocji Zdrowia" są Olimpiady Szkoły Promocji Zdrowia, które wpisały się na stałe do realizacji programu. Początkowo Olimpiady służyły ocenie skuteczności edukacyjno – wychowawczej tej inicjatywy. Podczas imprezy młodzież miała okazję zaprezentować wysoki poziom wiedzy w zakresie promocji zdrowia, zdobytej w szkole a także rywalizować w konkurencjach sportowych. W konsekwencji Olimpiady Szkół Promocji Zdrowia przyczyniły się do zintegrowania młodzieży regionu, a poprzez udział dużej liczby uczniów i dorosłych również przyczyniły się do edukacji zdrowotnej społeczeństwa.

W chwili obecnej na terenie Mazowsza istnieje sześć Szkół Promocji Zdrowia, funkcjonujących przy zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Samorząd Województwa Mazowieckiego tj.:

  • Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie,
  • Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,
  • Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu,
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach,
  • Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

Z życia uczniów programu „Szkoła Promocji Zdrowia” w roku szkolnym 2015/2016.

Spotkanie integracyjne

Dnia 1 października 2015 roku klasa I „c” z wychowawcą panią Agnieszką Pragacz wzięła udział w spotkaniu integracyjnych, które zorganizowano celem zapoznania się uczniów z nauczycielami promocji zdrowia oraz poznaniu siebie. Aby pokazać młodym ludziom w jaki sposób aktywnie można spędzać czas zaproszono ich do Leśniczówki w Łęgu Starościńskim.

Wycieczka do Dąbek koło Mławy

8 października 2015 roku w ramach zajęć z tematyki o niepełnosprawności uczniowie klasy II „c” wraz z wychowawcą panią Emilią Lewandowską odwiedzili Ośrodek Rehabilitacyjny dla chorych na SM w Dąbkach koło Mławy. Jeden z uczniów po wizycie napisał: „ ten wyjazd uświadomił mi kilka ważnych kwestii w życiu. Po pierwsze: walczyć z niepowodzeniami i jak się nie poddawać. Po drugie jak z uśmiechem przechodzić przez problemy, cieszyć się z każdego dnia i z każdego miłego gestu ze strony drugiego człowieka”.

Wycieczka do Lasek

21 października 2015 roku uczniowie klasy I „c” odwiedzili Ośrodek dla Niewidomych w Laskach koło Warszawy. Celem wyjazdu było pokazanie młodym ludziom, iż można żyć, pracować, uczyć się jak również spełniać swoje pasje będąc niewidomym.

Wycieczka do Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach

10 czerwca uczniowie klasy I c z wychowawcą Panią Agnieszką Pragacz i opiekunem medycznym programu Panią Beatą Żebrowską wzięła udział w warsztatach szkoleniowych przygotowanych przez ratowników medycznych w ramach szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Wycieczka do Świerku i Powsina.

24 maja 2016 roku część klasy II „c” wraz z wychowawcą Panią Emilią Lewandowską oraz z nauczycielem z ramienia szpitala Panią Grażyną Żebrowską wzięła udział w zajęciach zorganizowanych w Instytucie Energii Atomowej w Świerku. Młodzież uczestniczyła w wykładach dotyczących promieniotwórczości oraz zwiedziła reaktor Maria. Po zajęciach w Instytucie młodzież zwiedziła Ogród Botaniczny w Powsinie.

Mikołajki w Oddziale Dziecięcym

6 grudnia 2015 roku jak co roku uczniowie klasy III „c” wzięli czynny udział w akcji mikołajkowej organizowanej dla dzieci chorych leczonych w ostrołęckim szpitalu. Co roku młodzież przygotowuje szereg zabaw dla dzieci, aby w tym szczególnym dniu umilić pobyt pomiędzy zabiegami. W tym roku jak zawsze była gitara, zabawy, upominki, prawdziwy mikołaj z długą siwą brodą oraz pani „kurpianka”, która uczyła wykonywać ozdoby choinkowe z bibułki, szyszek i słomy jak również wspólne malowanie bombek. Nie obyło się bez pysznego tortu. Szybko minął czas, a dzieci choć na chwilę zapomniały o chorobie.

Mikołajki dla dzieci z Ośrodka AGA

9 grudnia 2015 roku młodzież klasy I „c” wzięła udział w zabawie mikołajkowej zorganizowanej dla chorych dzieci. Uczniowie przygotowali wspólne zabawy dla starszych i młodszych dzieci. Było malowanie buziek, wspólne rysowanie, tańce i swawole.

Światowy Dzień bez Papierosa

Po raz kolejny koordynator programu "Szkoła Promocji Zdrowia" zorganizował dla całej społeczności uczniowskiej akcję profilaktyczną mającą na celu życie bez nałogów. W związku z obchodami 31 maja Światowego Dnia bez Papierosa na terenie szkoły zorganizowano Happening społeczny dotyczący e-papierosów. To w tym dniu zaprosiliśmy Was do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, którego tematem przewodnim jest życie w świecie wolnym od dymu tytoniowego zarówno z typowych papierosów jak i e-papierosów. Plakaty uczniowie zarówno II LO jak i goście z zewnątrz przynieśli narysowane w domu w dniu akcji na salę gimnastyczną szkoły. W tym dniu odbył się również quiz antynikotynowy, w którym wzięło udział 14 drużyn zarówno młodzieży II LO jak i z ZSZ nr 3. Nie zabrakło gier i zabaw tematycznych, demonstracji lalki Su w ciąży jak również pomiaru tlenku węgla w wydychanym powietrzu. jak również wykładu naukowego, wygłosi przedstawiciel Komisji Antynikotynowej Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Warszawie Pan Krzysztof Krulikowski. Cała akcja odbyła się dzięki zaangażowaniu dyrekcji i nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego nr II w Ostrołęce.

Konkurs plastyczny

Uczniowie przystępujący do konkursu przygotowali plakaty w domu.

Komisja powołana przez prowadzących akcję profilaktyczną w skład której weszli dr Wojciech Miazga dyrektor szpitala w Ostrołęce, Starosta Ostrołęcki pan Stanisław Kubeł, Dyrektor II LO pan Ryszard Kaliszewski oraz wi-ce dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 wyłania 3 najlepsze tematycznie plakaty ( oceniła temat, technikę wykonania, pomysłowość użytych metod);

1 miejsce – klasa I c

II miejsce –klasa I c

III miejsce –ZSZ nr 3

Dodatkowo przyznano nagrodę Dyrektor II LO pana Ryszarda Kaliszewskiego, którą przyznano Annie Mateusiak – klasa II c. Wszystkim za włożoną pracę w przygotowanie plakatów serdecznie dziękujmy.

 

Konkurs - Quiz antynikotynowy

 

Do udziału w tym konkursie przystąpiło 14 drużyn dwuosobowych.

Po bardzo zawziętej dogrywce wyłoniono zwycięzców;

I miejsce – drużyna klasy 2 a

II miejsce – drużyna klasy 2 b

III miejsce – drużyna klasy 1 g

Nagrody zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce, Urząd Miasta Ostrołęka, Mazowiecki szpital Specjalistyczny

 

XVI Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia

Już po raz XVI 3 czerwca 2016 roku pod hasłem „Nie daj się zwieść dopalaczom” w Ciechanowie odbyła się Olimpiada Szkół Promocji Zdrowia. Do wspólnej zabawy i rywalizacji w kilku konkurencjach przystąpiło sześć szkół z Mazowsza z takich miast jak: Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom, Siedlce i Warszawa. Młodzież rywalizowała w takich konkurencjach jak: prezentacja multimedialna dotycząca hasła przewodniego Olimpiady, konkurencji pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kategoriach sprawnościowych takich jak: wyścig rzędów, wyścig bez butów, piłka koszykowa, skakanka, piłka nożna. Program „Szkoła Promocji Zdrowia” w naszym mieście realizowany jest w II LO im. C. K. Norwida i przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny. Młodzież do Olimpiady przygotowywana jest zarówno przez nauczycieli Liceum jak i pracowników szpitala. W ogólnej klasyfikacji po zsumowaniu siedmiu konkurencji najlepszą po raz kolejny okazała się drużyna ostrołęckiej Szkoły Promocji Zdrowia. Poprzez wspólną zabawę i zdrową rywalizację pragniemy przekazać jak ważne wartości w życiu każdego człowieka niesie za sobą zdrowy styl życia.

Dzień dziecka w ostrołęckim Szpitalu

1 czerwca uczniowie klasy I c wraz z wychowawcą panią Agnieszką Pragacz i koordynatorem programu przygotowała dla dzieci leczonych w Oddziale Dziecięcym specjalną imprezę. Nie zabrakło wspólnie z pisarką Joanna Brodowską układania bajki dla dzieci, zabaw i gier sprawnościowych oraz poczęstunku. Wszyscy z okazji swego święta bawili się wysmienicie.

Ostatnia aktualizacja: 09.04.2021r. Autor: Alan Baczewski