Praca w szpitalu

Serdecznie zapraszamy lekarzy i pielęgniarki do pracy w naszym Szpitalu. Oferujemy:

 • Możliwość pracy w komfortowych warunkach;
 • Korzystanie z najnowocześniejszego sprzętu medycznego;
 • Możliwość stałego rozwoju osobowego;
 • Stabilność zatrudnienia;
 • Interesującą pracę;
 • Świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych np.: wycieczki, karty sportowo-rekreacyjne.

Dla lekarzy możliwość specjalizacji w różnych dziedzinach medycyny.

 

Prosimy osoby zainteresowane o składanie ofert wraz z wymaganymi dokumentami, z zachowaniem terminów zawartych w ogłoszeniach, na adres:

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

al. Jana Pawła II 120 A

07-410 Ostrołęka

tel. (29) 765-21-22, fax (29) 760-45-69

 

- pocztą lub osobiście w budynku D pok. 218.

- poprzez e-mail: anna.rajchenbach@szpital.ostroleka.pl.

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z treścią art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych dalej RODO, informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II, 07-410 Ostrołęka. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, na podstawie:

 1. Odrębnej zgody (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu:
  • rekrutacji,
 2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu:
  • zatrudnienia pracowników
 3. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  1. dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy, będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:
   • zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Mazowieckiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce
   • wypełnienia obowiązku prawnego administratora (w szczególności wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych lub prawa pracy)
  2. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania lub do momentu zakończenia procesu rekrutacji.
 4. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
  1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,
  2. Prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. Prawo żądania od administratora usunięcia danych,
  4. Prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
  5. Prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
  6. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
  7. Prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą, lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
  8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
  9. Prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
  10. Prawa wymienione w pkt 1-6 i pkt 8-9) powyżej można zrealizować m. in. poprzez kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem iodo@szpital.ostroleka.pl lub poprzez kontakt z Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, al. Jana Pawła II, 07-410 Ostrołęka: "Ochrona danych osobowych".
 5. Obowiązek podania danych przez osoby ubiegające się o pracę lub osoby zatrudniane wynika z treści art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz.917).

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pobierz zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (PDF)

Oferty pracy