Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

Mając świadomość odpowiedzialności za wykonywane zadania Dyrekcja Szpitala uznała za swój najważniejszy obowiązek świadczenie usług medycznych zgodnie z wymaganiami określonymi przez Klientów Szpitala na możliwie wysokim, specjalistycznym poziomie. W celu zapewnienia klientom odpowiedniego poziom świadczonych usług medycznych jakość podlega stałemu doskonaleniu.

W związku z powyższym obowiązkiem Dyrekcja podjęła decyzję o ustanowieniu, wdrożeniu, udokumentowaniu i utrzymywaniu Systemu Zarządzana Jakością zgodnego z postanowieniami normy ISO 9001 i Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnie z celami jakościowymi bezpieczeństwa informacji oraz Misję Szpitala.

Misja Szpitala

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce, pragniemy udzielać świadczeń zdrowotnych na poziomie spełniającym wymagania pacjentów, realizowanych przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną.

Naszym celem jest zachowanie, ratowanie, przywracanie i poprawa zdrowia pacjentów.

Należymy do Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

Realizujemy rozpowszechnianie idei promocji zdrowia w naszym szpitalu oraz lokalnym środowisku.

Hasło Misji Szpitala

Pacjent naszym przyjacielem, a jego zdrowie najwyższą wartością

Dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr .Józefa Psarskiego w Ostrołęce podejmuje zobowiązanie spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania, poprzez realizację Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Misji Szpitala.

Cele jakości i bezpieczeństwo informacji dla najważniejszych komórek Szpitala, z punktu widzenia realizacji strategicznych celów jakości, określone są w procedurach lub dokumentach powiązanych. Szpital corocznie przygotowuje "Program działań na rzecz poprawy jakości", zawierający informację o krótkoterminowych działaniach doskonalących.

 

Cele jakości:

1. Zapewnienie wysokiej jakości opieki nad pacjentem

2. Tworzenie bezpiecznych warunków środowiska opieki dla pacjentów i personelu

3. Kształtowanie załogi sprawnie realizującej cele zakładu

4. Dostosowanie struktury zakładu do potrzeb zdrowotnych populacji objętej opieką

5. Zapewnienie wiarygodności badań diagnostycznych

6. Kontrola, monitorowanie i ograniczenie zakażeń szpitalnych

7. Utrzymanie na wysokim poziomie higieny szpitalnej

8. Racjonalizacja gospodarki lekiem

9. Zapewnienie właściwego przepływu informacji

10. Zapewnienie bezpieczeństwa informacji

 

Dyrekcja Szpitala deklaruje zapewnienie niezbędnych zasobów i środków do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Misji Szpitala oraz deklaruje pełne zaangażowanie własne i całego personelu w procesie ciągłego doskonalenia. Działania te będą podejmowane w ramach racjonalnej polityki kosztowej.

Ostrołęka, 2021-03-01

Ostatnia aktualizacja: 05.11.2021r. Autor: Marta Kowalczyk