Inwestycje

Lista projektów inwestycyjnych jest stale aktualizowana.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu. 22 października 2020r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia są  ,,Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii ''
szt. 2 , stroną Sprzedającą jest firma NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5A , 03 - 976 Warszawa.   

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego robót budowlanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w związku z realizacją w/w projektu, 30 września 2020r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z Biurem Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski z siedzibą w Ławy 76c, 07-411 Rzekuń. .

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 1 051 332,36 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 

-  dofinansowanie ze środków Fundacji ORLEN 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania obejmował:

zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego Optima XR646HD z zawieszeniem sufitowym oraz wyposażeniem opartym o najnowszą technologię FlashPad HD, który umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich o niskim poziomie dawki co w przypadku pogorszenia stanu pacjenta zarażonego COVID-19 zmniejszy ekspansję promieniowania. Wszystkie podzespoły systemu zapewniają bezkompromisową przejrzystość obrazowania co ma bezpośredni wpływ na dokładne rozpoznanie struktury tkanek miękkich zaatakowanych wirusem.

logotyp

Projekt pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w ramach Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.