Projekt pn "Zakup aparatu RTG do koronarografii"

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej Projekt pn: "Poprawa jakości świadczonych usług medycznych i zwiększenie możliwości diagnostycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup aparatu RTG do koronarografii wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VII.  Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego,
Działanie 7.1.  Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Projekt został zrealizowany w okresie 31.10.2014r. do 30.11.2015r.

Całkowita wartość Projektu wynosi 4 070 062,61 PLN z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 4 059 021,11 PLN, natomiast wydatki niekwalifikowane wynoszą 11 041,50 PLN.

Wydatki kwalifikowane Projektu zostały sfinansowane z następujących źródeł:

Wkład wspólnotowy (EFRR) (85%) 3 450 167,94 PLN
Budżet Państwa (14%) 568 262,96 PLN
Środki własne (1%) w kwocie 40 590,21 PLN w tym: z budżetu  Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 454,91 PLN, oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w kwocie 135,30 PLN
Wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane ze środków własnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

W ramach Projektu został zakupiony:

- Aparat rentgenowski - koronarograf wraz z wyposażeniem dla Oddziału Kardiologii Interwencyjnej - Pracowni Hemodynamiki,

- Aparat do echokardiografii dla Oddziału Kardiologicznego,

- Biochemiczny analizator parametrów krytycznych dla noworodków dla Oddziału Neonatologicznego.

 Aparat rentgenowski - koronarograf jest urządzeniem specjalistycznym do obrazowania sercowo-naczyniowego z cyfrowym detektorem, zapewniającym wizualizację na najwyższym poziomie podczas zabiegów kardiologii interwencyjnej (angiogramy, wprowadzanie środków leczniczych, zabiegi naczyniowe), co umożliwi wprowadzenie dodatkowych dwóch rodzajów specjalistycznych badań, z równoczesnym przeprowadzeniem prac adaptacyjnych, warunkujących umiejscowienie (montaż) i optymalne użytkowanie nowego aparatu w pomieszczeniu Szpitala. Dzięki tak nowoczesnemu urządzeniu zostanie poszerzony wachlarz aktualnie świadczonych usług medycznych o nowe rodzaje badań - USG wewnątrzwieńcowe oraz FRR (pomiar gradientu przez zwężenie tętnicy wieńcowej). W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Oddział Kardiologii Interwencyjnej działa od 2001r. Oddział specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu Ostrych Zespołów Wieńcowych oraz wykonuje planowe zabiegi:

 -koronarografia,
- koronaroplastyka,
- wentrykulografia,
-zakładanie kontrapulsacji wewnątrzaortalnej,
-zakładanie elektrody do czasowej stymulacji serca.

Badanie echokardiograficzne pełni kluczową rolę u pacjentów, którzy są hospitalizowani i diagnozowani w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W oddziale Kardiologicznym rocznie wszczepianych jest około 1200 układów stymulujących serce oraz automatycznych kardiowerterów i defibrylatorów, gdzie diagnostyka echokardiograficzna jest niezbędnym minimum w postępowaniu leczniczym. W najbliższym czasie planowane jest rozpoczęcie leczenia przewlekłej niewydolności serca za pomocą implantacji układów resynchronizujących serce. Jest to najbardziej zaawansowana technologia stosowana u kwalifikujących się do niej pacjentów.

Biochemiczny analizator parametrów krytycznych dla noworodków jest niezbędny do diagnostyki i leczenia chorych noworodków, a szczególnie wcześniaków. W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce Oddział Neonatologiczny leczy wcześniaki czasami z masą ciała około 1000g. Przy tak niskiej masie ciała jest istotne, iż próbka krwi jest bardzo mała i wynosi 0,07ml. Z tak małej ilości krwi można uzyskać dużo informacji na temat metabolizmu noworodka.

 

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:48