Projekt pn "Zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego"

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej Projektu pn: Poprawa jakoœści śœświadczonych usług medycznych w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce poprzez zakup specjalistycznego wyposażenia medycznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 Priorytet VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego, Działanie 7.1. Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia.

Projekt został zrealizowany w okresie 24.06.2013r. do 30.11.2015r

Całkowita wartoœść Projektu wynosi 743.094,40 PLN z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 734.594,40 PLN, natomiast wydatki niekwalifikowane wynoszą 8.500,00 PLN.

Wydatki kwalifikowane Projektu zostały sfinansowane z następujących źŸródeł:

Wkład wspólnotowy (EFRR) (85%) 624.405,24 PLN
Budżet Państwa (14%) 102.843,22 PLN
Œśrodki własne (1%) w kwocie 7.345,94 PLN w tym: z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 7.278,17 PLN, oraz Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w kwocie 67,77 PLN
Wydatki niekwalifikowane zostały sfinansowane ze œśrodków własnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

W ramach Projektu został zakupiony:

- sprzęt do nieinwazyjnej diagnostyki układu krążenia dla Oddziału Kardiologicznego. Zakupiony sprzęt pozwoli na diagnozowanie omdleń, ocenę ryzyka zgonu pacjentów w ciężkim stanie klinicznym, obserwację przebiegu terapii nadciœśnienia tętniczego oraz monitorowanie hemodynamiczne pacjentów w ciężkim stanie klinicznym

- aparat ultrasonograficzny, oprogramowanie do szacowania ryzyka wystąpienia wad genetycznych, zestaw komputerowy i drukarka laserowa dla Oddziału Położniczo-Ginekologicznego. Zakupiony sprzęt pozwoli na wykonywanie badań ultrasonograficznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20.09.2012r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu œświadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem.

 

Galeria zdjęć:


Opublikowano: 25 listopada 2019 r.

Autor: Alan Baczewski

Ostatnia aktualizacja: 05.12.2019, 11:49