Inwestycje

Lista projektów inwestycyjnych jest stale aktualizowana.

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego przyznał środki finansowe na realizację zadania  pod nazwą ,,Zakup i instalacja urządzeń niezbędnych do zapewnienia  cyfrowej łączności radiowej dla potrzeb szpitalnych oddziałów ratunkowych na terenie województwa mazowieckiego''

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 16.482,00 zł (dotacja 100%)

logotyp

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce informuje o otrzymaniu grantu,

zgodnie z umową nr: COVID.19.02.07.35 o powierzenie grantu pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim a Mazowieckim Szpitalem Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce z  tytułu realizacji projektu grantowego nr POWR.05.02.00-00-001/20 pn.: ,,Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo- leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19" 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego; 

Oś priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, 

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych; 

Grant na realizację zadań polegających na wypłacie dodatków do wynagrodzeń pracowników Zakładu Pielęgnacyjno- Opiekuńczego oraz na zakup środków ochrony - maseczek, rękawic, fartuchów. Zapewnienie zapasu środków ochrony gwarantuje większy poziom bezpieczeństwa zarówno podopiecznym jak i pracownikom Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego a także zmniejszy ryzyko zakażenia SARS-CoV-2.

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych. 

Łączna wartość grantu wynosi: 244 482,91 zł i jest finansowana z następujących  źródeł:

    -  ze środków europejskich 84,17% wydatków kwalifikowanych Projektu.
    -  ze środków dotacji celowej 15,83% wydatków kwalifikowanych Projektu.


Okres realizacji Projektu trwa od 1 maja 2020r. do 31 sierpnia 2021r.

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,, Adaptacja pomieszczeń i zakup pierwszego wyposażenia dla Oddziału Chirurgii Naczyniowej''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 14 620 808,84 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 14 474 600,75 zł  (99%)

-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa           

   Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 146 208,09 zł  (1%)

logotyp

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga  #covid19

 

Już niemal od roku Województwo Mazowieckie  wspiera mazowieckie szpitale  realizując projekt unijny pn.:,, Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego'' 

MSS w Ostrołęce będąc Partnerem Projektu  otrzymał wsparcie finansowe realizując plan działań niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszej placówki w dobie pandemii.

W ramach kolejnego etapu , częściowo finansowanego ze środków unijnych zakupiliśmy m.in. Analizatory parametrów krytycznych, Dozowniki tlenu z nawilżaczem , Dozowniki rotametryczne z butelką nawilżacza, Parownicę atmosferyczną, Aparaty do znieczulania, Aparaty do tlenoterapii, Zestaw do monitorowania EKG i saturacji , Testy do koronawirusa.  

Wsparcie objęło również wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. 

Jednocześnie informujemy, iż decyzją Zarządu i Sejmiku Województwa Mazowieckiego całkowity budżet projektu w grudniu 2020r. został zwiększony do 360 mln zł, z czego 314,9 mln zł to środki europejskie, blisko 30 mln to wkład własny Województwa Mazowieckiego a 15,2 mln pochodzi z budżetu państwa. 

 

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą ,,Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Neurologicznego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego Zadania wyniosła 91 800,00 zł

-dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 90 882,00 zł (99%)

-środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa

  Psarskiego w Ostrołęce wyniosły 918,00 zł (1%)

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Utworzenie Ośrodka Udarowego w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 5 279 090,48 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 5 226 299,58 zł  (99%)

-  środki pochodzące z budżetu Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im dr. Józefa           

   Psarskiego w Ostrołęce  wyniosły 52 790,91 zł  (1%)

 

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów wymagających podłączenia do dozowników tlenowych wskutek zakażeń Covid-19 w połączeniu z niedoborem tego rodzaju sprzętu w zasobach Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup ,, Dozowników tlenu z nawilżaczem w ilości 60 szt. oraz nawilżaczy CCO w ilości 15 szt.'', stroną Sprzedającą jest firma Eres Medical Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Płouszowice Kol. 64B, 21-008 Tomaszowice. 

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów zakażonych Covid-19 w połączeniu z pilnym zapotrzebowaniem na  dozowniki rotametryczne w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup ,, Dozowników rotametrycznych z butelką nawilżacza w ilości 7 szt. '', stroną Sprzedającą jest firma Asmedica Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin. 

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z rosnącą ilością pacjentów zakażonych Covid-19 wymagających tlenoterapii w połączeniu z pilnym zapotrzebowaniem na  przepływomierze z butelką  w Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu 15 grudnia  2020r. zostało zawarte zamówienie na zakup 
,,Przepływomierzy z butelką w ilości 8 szt. '', stroną Sprzedającą jest firma Vygon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Francuska 39 lok.6 , 03-905 Warszawa. 

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu. 30 listopada 2020 r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia są  ,,Analizatory Parametrów Krytycznych''
szt. 2 , stroną Sprzedającą jest firma RADIOMETER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Kolejowa 5/7, 01 - 217 Warszawa.   

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

W związku z sytuacją spowodowaną zwiększoną ilością pacjentów poddanych tlenoterapii (z COVID-19) oraz zapewnieniem utrzymania ciśnienia nominalnego w sieci w  Mazowieckim  Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu  25 listopada 2020 r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia jest ,,Parownica atmosferyczna'' szt. 1 , stroną Sprzedającą jest firma Grzegorz Kruk wspólnik s.c. KRUK PARTNER ul. Na przełaj 12A, 03-092 Warszawa.   

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu. 06 listopada 2020 r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia są  ,,Aparaty do znieczulania'' szt. 4, stroną Sprzedającą jest firma COVENTEC Damian Kwaśniewski ul. Konarska 84 , 32 - 031 Konary.   

logotyp

Projekt pn. "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 
W związku z zapotrzebowaniem na zakup TESTÓW XPERT XPRESS SARS-CoV - 2 dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu. 26 października 2020r. zostały zakupione testy w ilości 200 sztuk, stroną Sprzedającą jest firma Cepheid GmbH Sp. z o.o. Oddział w Polsce ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa.   

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na wykonanie robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w trybie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizacji w/w Projektu w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce , 26 października 2020r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z firmą Dariusz Załuska Usługi Ogólnobudowlane i Remontowe ul. Kołobrzeska 11, 
07-410 Ostrołęka.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na pełnienie profesjonalnego, wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad Zadaniem wykonania robót budowlanych na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce. W ramach realizacji w/w  Projektu , 
26 października 2020r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z firmą WDI OBSŁUGA INWESTYCJI 
Sp. z o.o. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka.

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu  w dniu  23 października 2020r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia jest ,, Zestaw do monitorowania EKG i saturacji.'' Stroną Sprzedającą jest firma WALMED Sp. z o.o. ul. Ptaków Leśnych 73, 05-500 Jastrzębie.   

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na zakup sprzętu medycznego dla Mazowieckiego  Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w ramach realizacji w/w  Projektu. 22 października 2020r. została zawarta umowa , której przedmiotem zamówienia są  ,,Aparaty do wysokoprzepływowej tlenoterapii ''
szt. 2 , stroną Sprzedającą jest firma NZ TECHNO Sp. z o.o. ul. Berneńska 5A , 03 - 976 Warszawa.   

logotyp

Projekt pn."Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego", realizowany przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

W związku z zapotrzebowaniem na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego robót budowlanych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym i Oddziale Obserwacyjno - Zakaźnym w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w związku z realizacją w/w projektu, 30 września 2020r. została zawarta umowa na wykonanie zamówienia z Biurem Usług Projektowo - Inwestycyjnych Leszek Piątkowski z siedzibą w Ławy 76c, 07-411 Rzekuń. .

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce zrealizował Zadanie pod nazwą :,,Zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce''.

Całkowita wartość zrealizowanego  Zadania wyniosła 1 051 332,36 zł

-  dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego 

-  dofinansowanie ze środków Fundacji ORLEN 

Zakres rzeczowy zrealizowanego Zadania obejmował:

zakup stacjonarnego aparatu rentgenowskiego Optima XR646HD z zawieszeniem sufitowym oraz wyposażeniem opartym o najnowszą technologię FlashPad HD, który umożliwia wykonywanie zdjęć rentgenowskich o niskim poziomie dawki co w przypadku pogorszenia stanu pacjenta zarażonego COVID-19 zmniejszy ekspansję promieniowania. Wszystkie podzespoły systemu zapewniają bezkompromisową przejrzystość obrazowania co ma bezpośredni wpływ na dokładne rozpoznanie struktury tkanek miękkich zaatakowanych wirusem.

logotyp

Projekt pn. "Poprawa jakości życia mieszkańców subregionu ostrołęckiego poprzez poprawę dostępu do usług publicznych w zakresie rehabilitacji kardiologicznej jako uzupełnienie kompleksowej opieki kardiologicznej w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" w ramach Działanie 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Typ projektów: Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia wynikające ze zdiagnozowanych potrzeb (w zakresie infrastruktury szpitalnej dla kardiologii i onkologii) - w ramach planów inwestycyjnych dla subregionów objętych OSI problemowymi, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.