Sprostowanie do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r.

Informujemy, że w załączniku do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 września 2020 r. na stronach 498, 769-772 i 1621 dokonano następujących korekt:

na stronie 498 skreśla się lp. 3738;
na stronach 769-772 skreśla się załącznik B.26;
na stronie 1621 po pozycji 220 dodaje się pozycje 220a i 220b w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego obwieszczenia.
 


Opublikowano: 14 września 2020 r.

Autor: Ewelina Lemańska

Ostatnia aktualizacja: 14.09.2020, 08:23