Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację Projektu pn:
"Wdrożenie innowacyjnego systemu dystrybucji leków oraz wdrożenie e-usług w Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa II Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działanie 2.1 E-usługi, Typ e-zdrowie.

Projekt realizowany jest w okresie 30.09.2015 r. do 31.03.2018 r.

Całkowita wartość projektu wynosi: 7.058.102,03 zł. z czego wydatki kwalifikowane wynoszą 6.856.740,40 zł., natomiast wydatki niekwalifikowane wynoszą 201.361,63 zł.


Wydatki kwalifikowane Projektu finansowane są z następujących źródeł:

- Wkład wspólnotowy (EFRR) (80%) 5.485.392,32 zł.

- Środki własne (20%) 1.371.348,08 zł. w tym:

- Samorząd Województwa Mazowieckiego 1.364.540,58 zł.

- Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce 6.807,50 zł.

Wydatki niekwalifikowane finansowane są przez Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce w kwocie 201.361,63 zł.


Celem strategicznym realizacji projektu jest zwiększenie dostępności drogą elektroniczną do usług realizowanych przez MSS W Ostrołęce przez wytworzenie i udostępnienie e-usług oraz wzrost dostępu do tych usług oraz zwiększenie efektywności funkcjonowania jednostki. Jest to zgodne z celem Priorytetu II Działania 2.1. E-usługi - zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych o jak najwyższym stopniu dojrzałości, z których korzystać będą zarówno obywatele, jak i przedsiębiorcy.


W ramach projektu zostanie wdrożonych 7 usług publicznych on-line:

* Rejestr zdarzeń medycznych
* e-Kontrahent
* Elektroniczny Obieg Dokumentów
* Zarządzanie biznesowe
* Monitorowanie gospodarki lekami
* E-Ankiety
* Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu