www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Regulamin dostępu do internetu dla pacjentów

Regulamin dostępu do Internetu dla pacjentów

 

1.        Pacjenci przebywający na Szpitalu mogą korzystać z darmowego dostępu do Internetu za pomocą sieci Wi-Fi na zasadach określonych w niniejszym regulaminie

2.        System umożliwia bezpłatny i bezpieczny dostęp do sieci Internet na terenie Szpitala, każdemu użytkownikowi, posiadającemu własne urządzenie przenośne dostęp do zasobów sieci Internet.

3.        W celu skorzystania z sieci bezprzewodowej należy wybrać sieć o identyfikatorze SSID: WiFi-Guest. Sieć działa w standardzie szyfrowania WPA2 i jest zabezpieczona hasłem "szpitalo".

4.        Szpital nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostępem do Internetu związane z nieprawidłowym działaniem oprogramowania w urządzeniach pacjentów.

5.        Szpital nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla pacjentów - użytkowników sieci w zakresie konfiguracji ich sprzętu komputerowego, jak również nie ponosi odpowiedzialności za brak kompatybilności urządzeń użytkownika z infrastrukturą teleinformatyczną Szpitala.

6.        Ze względów bezpieczeństwa Szpital nie gwarantuje dostępności wszystkich usług sieciowych.

7.        Ruch w sieci jest na bieżąco monitorowany.

8.        Pacjentowi będącemu użytkownikiem sieci zabrania się:

·       omijania zabezpieczeń zastosowanych w sieci (np. zmiany adresu MAC karty sieciowej, zmiany adresu IP przydzielonego przez serwer DHCP),

·       wykorzystania sieci do działań niezgodnych z prawem, w tym przesyłania i udostępniania treści zakazanych prawem lub powszechnie uznanych za obraźliwe,

·       rozsyłania treści reklamowych,

·       rozpowszechniania wirusów i złośliwego oprogramowania komputerowego mogącego uszkodzić lub zakłócać pracę sprzętu Instytutu lub innych użytkowników sieci,

·       korzystania z Internetu w sposób uciążliwy dla innych pacjentów lub utrudniający realizację obowiązków służbowych personelowi medycznemu Szpitala,

·       pozostawiania włączonego sprzętu w czasie, w którym pacjent z niego nie korzysta.

9.        W przypadku nie przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu pacjent - użytkownik sieci może zostać bez ostrzeżenia pozbawiony dostępu do Internetu.

10.   Pacjent ponosi pełną odpowiedzialność prawną i finansową za wszelkie szkody wyrządzone innym osobom lub podmiotom w związku z korzystaniem z udostępnionego mu w Szpitalu Internetu, jak również za szkody spowodowane przez inne osoby, którym umożliwił skorzystanie z przekazanych mu uprawnień w zakresie dostępu do Internetu.

11.   Szpital nie odpowiada za działania i szkody spowodowane przez pacjentów w związku z korzystaniem z nich z dostępu do Internetu.

12.   Szpital zastrzega sobie prawo do blokowania niektórych witryn oraz                serwisów internetowych.

13.    Wszelkie przerwy w połączeniu z internetem należy zgłosić najbliższemu pracownikowi sekretariatu medycznego / rejestracji, celem przekazania informacji o problemie do Sekcji Informatyki.