www.szpital.ostroleka.pl Mazowsze - serce Polski
Jesteś tutaj:

Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy

Kadra kierownicza: 

 

Kierownik Zakładu

mgr Agata Justyna Ejdys

 

INFORMACJE O ZAKŁADZIE

 

Zakład zlokalizowany jest w budynku przy ul. Sienkiewicza 56. Istnieje od 2000r. a obecnie w zakładzie znajduje się 36 łóżek w salach 2; 3; 4 osobowych.

 

CELEM ZAKŁADU JEST ZAPEWNIENIE OKRESOWEJ, INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ:

·        Rekonwalescentom, ułatwiającej  powrót do środowiska zamieszkania i w miarę możliwości samodzielnego  funkcjonowanie.

·        Osobom przewlekle chorym, które ze względu na stan zdrowia wymagają stacjonarnej opieki i pielęgnacji.

 

Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które swoim zakresem obejmują pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewnia im kontynuację leczenia farmakologicznego, pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia, podstawowe badania diagnostyczne, terapię zajęciową a także prowadzi edukację zdrowotna tych osób i członków ich rodzin.

 

SPOSÓB I TRYB KIEROWANIA DO ZAKŁADU PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZEGO

 

Sposób i tryb kierowania do zakładu określa Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych ( Dz. U. z 2012 r.; poz.731).

Podstawą umieszczenia pacjenta w zakładzie jest:

·        Skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego do zakładu opiekuńczo-leczniczego/pielęgnacyjno-opiekuńczego;

·        Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie

będące załącznikami do rozporządzenia

Do powyższych należy dołączyć dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie do zakładu.

 

KWALIFIKACJA DO UMIESZCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM

 

O pobyt w zakładzie mogą ubiegać się osoby:

·        Ze schorzeniami neurologicznymi

·        Powikłaniami cukrzycowymi

·        Po amputacjach kończyn

·        Z przewlekłymi chorobami płuc i oskrzeli

·        Innymi chorobami prowadzącymi do długotrwałego unieruchomienia i/lub niepełnosprawności

O pobyt w zakładzie nie mogą ubiegać się osoby uzależnione, chore psychicznie i /lub osoby cierpiące na chorobę nowotworową.

 

KONTAKT

 

Kierownik zakładu                (29) 764-62-56

Gabinet lekarski                   (29) 764-62-51

Dyżurka pielęgniarek          (29) 764-62-52